Sri Adi Varahi Stotram – श्री आदि वाराही स्तोत्रम्

32
Sri Adi Varahi Stotram

Adi Varahi Stotram is a hymn used to worship the Goddess Varahi. The hymn is chanted with devotion to receive the grace of the goddess. The Goddess Varahi is a form of Goddess Parvati and symbolizes the energy of Lord Yama. She was created from Lord Vishnu’s boar avatar, Varaha. She is one of the three Shakti energies of Vishnu. Get Sri Adi Varahi Stotram in Hindi Lyrics here and chant it with devotion for the grace of Maa Varahi Devi.

श्री आदि वाराही स्तोत्रम् 

नमोऽस्तु देवी वाराही जयैङ्कारस्वरूपिणि ।
जपित्वा भूमिरूपेण नमो भगवती प्रिये ॥ १ ॥

जय क्रोडास्तु वाराही देवी त्वं च नमाम्यहम् ।
जय वाराहि विश्वेशी मुख्यवाराहि ते नमः ॥ २ ॥

मुख्यवाराहि वन्दे त्वां अन्धे अन्धिनि ते नमः ।
सर्वदुष्टप्रदुष्टानां वाक्‍स्तम्भनकरी नमः ॥ ३ ॥

नमः स्तम्भिनि स्तम्भे त्वां जृम्भे जृम्भिणि ते नमः ।
रुन्धे रुन्धिनि वन्दे त्वां नमो देवी तु मोहिनी ॥ ४ ॥

स्वभक्तानां हि सर्वेषां सर्वकामप्रदे नमः ।
बाह्वोः स्तम्भकरी वन्दे त्वां जिह्वास्तम्भकारिणी ॥ ५ ॥

स्तम्भनं कुरु शत्रूणां कुरु मे शत्रुनाशनम् ।
शीघ्रं वश्यं च कुरुते योऽग्नौ वाचात्मिके नमः ॥ ६ ॥

ठचतुष्टयरूपे त्वां शरणं सर्वदा भजे ।
होमात्मके फड्रूपेण जय आद्यानने शिवे ॥ ७ ॥

देहि मे सकलान् कामान् वाराही जगदीश्वरी ।
नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमो नमः ॥ ८ ॥

इदमाद्यानना स्तोत्रं सर्वपापविनाशनम् ।
पठेद्यः सर्वदा भक्त्या पातकैर्मुच्यते तथा ॥ ९ ॥

लभन्ते शत्रवो नाशं दुःखरोगापमृत्यवः ।
महदायुष्यमाप्नोति अलक्ष्मीर्नाशमाप्नुयात् ॥ १० ॥

इति श्री आदिवाराही स्तोत्रम् ।

Sri Varahi Devi

Adi Varahi Stotram in English Lyrics

Namō:’stu Dēvī Vārāhi Jayaiṅkārasvarūpiṇi |
Japitvā Bhūmirūpēṇa Namō Bhagavataḥ Priyē || 1 ||

Jaya Krōḍāstu Vārāhi Dēvī Tvāṁ Ca Namāmyaham |
Jaya Vārāhi Viśvēśi Mukhyavārāhi Tē Namaḥ || 2 ||

Mukhyavārāhi Vandē Tvāṁ Andhē Andhini Tē Namaḥ |
Sarvaduṣṭapraduṣṭānāṁ Vāk-stambhanakarī Namaḥ || 3 ||

Namaḥ Stambhini Stambhē Tvāṁ Jr̥mbhē Jr̥mbhiṇi Tē Namaḥ |
Rundhē Rundhini Vandē Tvāṁ Namō Dēvī Tu Mōhinī || 4 ||

Svabhaktānāṁ Hi Sarvēṣāṁ Sarvakāmapradē Namaḥ |
Bāhvōḥ Stambhakarī Vandē Cittastambhani Tē Namaḥ || 5 ||

Cakṣustambhini Tvāṁ Mukhyastambhinī Tē Namō Namaḥ |
Jagat Stambhini Vandē Tvāṁ Jihvastambhanakāriṇi || 6 ||

Stambhanaṁ Kuru Śatrūṇāṁ Kuru Mē Śatrunāśanam |
Śīghraṁ Vaśyaṁ Ca Kurutē Yō:’gnau Vācātmikē Namaḥ || 7 ||

Ṭhacatuṣṭayarūpē Tvāṁ Śaraṇaṁ Sarvadā Bhajē |
Hōmātmakē Phaḍrūpēṇa Jaya Ādyānanē Śivē || 8 ||

Dēhi Mē Sakalān Kāmān Vārāhi Jagadīśvarī |
Namastubhyaṁ Namastubhyaṁ Namastubhyaṁ Namō Namaḥ || 9 ||

Idamādyānanā Stōtraṁ Sarvapāpavināśanam |
Paṭhēdyaḥ Sarvadā Bhaktyā Pātakairmucyatē Tathā || 10 ||

Labhantē Śatravō Nāśaṁ Duḥkharōgāpamr̥tyavaḥ |
Mahadāyuṣyamāpnōti Alakṣmīrnāśamāpnuyāt || 11 ||

Iti Śrī Ādivārāhī Stōtram |

Varahi Amman

Adi Varahi Stotram in Telugu – శ్రీ ఆది వారాహీ స్తోత్రం 

నమోఽస్తు దేవీ వారాహీ జయైంకారస్వరూపిణి |
జపిత్వా భూమిరూపేణ నమో భగవతీ ప్రియే || ౧ ||

జయ క్రోడాస్తు వారాహీ దేవీ త్వం చ నమామ్యహమ్ |
జయ వారాహి విశ్వేశీ ముఖ్యవారాహి తే నమః || ౨ ||

ముఖ్యవారాహి వందే త్వాం అంధే అంధిని తే నమః |
సర్వదుష్టప్రదుష్టానాం వాక్‍స్తంభనకరీ నమః || ౩ ||

నమః స్తంభిని స్తంభే త్వాం జృంభే జృంభిణి తే నమః |
రుంధే రుంధిని వందే త్వాం నమో దేవీ తు మోహినీ || ౪ ||

స్వభక్తానాం హి సర్వేషాం సర్వకామప్రదే నమః |
బాహ్వోః స్తంభకరీ వందే త్వాం జిహ్వాస్తంభకారిణీ || ౫ ||

స్తంభనం కురు శత్రూణాం కురు మే శత్రునాశనమ్ |
శీఘ్రం వశ్యం చ కురుతే యోఽగ్నౌ వాచాత్మికే నమః || ౬ ||

ఠచతుష్టయరూపే త్వాం శరణం సర్వదా భజే |
హోమాత్మకే ఫడ్రూపేణ జయ ఆద్యాననే శివే || ౭ ||

దేహి మే సకలాన్ కామాన్ వారాహీ జగదీశ్వరీ |
నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమో నమః || ౮ ||

ఇదమాద్యాననా స్తోత్రం సర్వపాపవినాశనమ్ |
పఠేద్యః సర్వదా భక్త్యా పాతకైర్ముచ్యతే తథా || ౯ ||

లభంతే శత్రవో నాశం దుఃఖరోగాపమృత్యవః |
మహదాయుష్యమాప్నోతి అలక్ష్మీర్నాశమాప్నుయాత్ || ౧౦ ||

ఇతి శ్రీ ఆది వారాహీ స్తోత్రం |

Facebook Comments