Sri Varahi Dwadasa Nama Stotram

33
Sri Varahi Dwadasha

The Sri Varahi Dwadasa Nama Stotram is a powerful hymn that contains the 12 names of Sri Varahi Devi. The stotram is derived from the Śrī Lalitopākhyānam scripture. It is said that reciting the stotram will bring protection from obstacles and calamities. The 12 names of Sri Varahi are: Panchami, Dandhanatha, Sanketha, Samayeshwari, SamayaSanketha. The stotram was recited by Hayagriva, an avatar of Lord Viṣhnu. It is said that simply hearing or reading the names of the goddess Varahi will please her.

This Stotraṃ was recited by Hayagriva, an avatar of Lord Viṣhnu. The setting for this Stotraṃ is the war between the forces of Goddess Lalita Tripura Sundari and the army of the evil demon, Bhaṇḍasura. Goddess Varahi is also part of the divine army. The Stotram comes from the Sri Lalitopakhyanam scripture. Chanting this Stotra brings the grace of Varahi, who will protect you from all calamities and remove any obstacles in your life.  

Sri Varahi Dwadasa Nama Stotram – श्री वाराही द्वादशनाम स्तोत्रम्

हयग्रीव उवाच ।
शृणु द्वादशनामानि तस्या देव्या घटोद्भव ।
यदाकर्णनमात्रेण प्रसन्ना सा भविष्यति ॥ १ ॥

पञ्चमी दण्डनाथा च सङ्केता समयेश्वरी ।
तथा समयसङ्केता वाराही पोत्रिणी शिवा ॥ २ ॥

वार्ताली च महासेनाप्याज्ञाचक्रेश्वरी तथा ।
अरिघ्नी चेति सम्प्रोक्तं नामद्वादशकं मुने ॥ ३ ॥

नामद्वादशकाभिख्य वज्रपञ्जर मध्यगः ।
सङ्कटे दुःखमाप्नोति न कदाचन मानवः ॥ ४ ॥

एतैर्नामभिरभ्रस्थाः सङ्केतां बहु तुष्टुवुः ।
तेषामनुग्रहार्थाय प्रचचाल च सा पुनः ॥ ५ ॥

इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ललितोपाख्याने सप्तदशोध्याये श्री वाराही द्वादशनाम स्तोत्रम् ।

Sri Varahi Devi

Sri Varahi Dwadasa Nama Stotram in English Lyrics

Hayagrīva Uvāca |
Śr̥ṇu Dvādaśanāmāni Tasyā Dēvyā Ghaṭōdbhava |
Yadākarṇanamātrēṇa Prasannā Sā Bhaviṣyati || 1 ||

Pañcamī Daṇḍanāthā Ca Saṅkētā Samayēśvarī |
Tathā Samayasaṅkētā Vārāhī Pōtriṇī Śivā || 2 ||

Vārtālī Ca Mahāsēnāpyājñācakrēśvarī Tathā |
Arighnī Cēti Samprōktaṁ Nāmadvādaśakaṁ Munē || 3 ||

Nāmadvādaśakābhikhya Vajrapañjara Madhyagaḥ |
Saṅkaṭē Duḥkhamāpnōti Na Kadācana Mānavaḥ || 4 ||

Ētairnāmabhirabhrasthāḥ Saṅkētāṁ Bahu Tuṣṭuvuḥ |
Tēṣāmanugrahārthāya Pracacāla Ca Sā Punaḥ || 5 ||

Iti Śrībrahmāṇḍapurāṇē Lalitōpākhyānē Saptadaśōdhyāyē Śrī Vārāhī Dvādaśanāma Stōtram |

Varahi Amman

Sri Varahi Dwadasa Nama Stotram in Telugu Lyrics

Sri Varahi Dwadasa Nama Stotram – శ్రీ వారాహీ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

హయగ్రీవ ఉవాచ |
శృణు ద్వాదశనామాని తస్యా దేవ్యా ఘటోద్భవ |
యదాకర్ణనమాత్రేణ ప్రసన్నా సా భవిష్యతి || ౧ ||

పంచమీ దండనాథా చ సంకేతా సమయేశ్వరీ |
తథా సమయసంకేతా వారాహీ పోత్రిణీ శివా || ౨ ||

వార్తాలీ చ మహాసేనాప్యాజ్ఞాచక్రేశ్వరీ తథా |
అరిఘ్నీ చేతి సంప్రోక్తం నామద్వాదశకం మునే || ౩ ||

నామద్వాదశకాభిఖ్య వజ్రపంజర మధ్యగః |
సంకటే దుఃఖమాప్నోతి న కదాచన మానవః || ౪ ||

ఏతైర్నామభిరభ్రస్థాః సంకేతాం బహు తుష్టువుః |
తేషామనుగ్రహార్థాయ ప్రచచాల చ సా పునః || ౫ ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండపురాణే లలితోపాఖ్యానే సప్తదశోధ్యాయే శ్రీ వారాహీ ద్వాదశనామ స్తోత్రమ్ |

Facebook Comments