Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali in Tamil | 108 Names of Lord Subrahmanya

161
Lord Murugan

108 names of Lord Murugan are collectively known as Ashtottara Shatanamavali of Lord Subrahmanya. Subramanya Stotram is a hymn in praise of Kumaraswamy or Murugan. Get Sri Subramanya Stotram in Tamil lyrics here and chant with devotion for the grace of Lord Subrahmanyeswara Swamy.

Shri Subramanya Ashtottara Shatanamavali Stotra
– the hymn of a hundred and eight names –

#Sanskrit MantraTamil MantraEnglish Name
1ॐ स्कन्दाय नमः।ௐ ஸ்கந்தாய நம:।Om Skandaya Namah।
2ॐ गुहाय नमः।ௐ குஹாய நம:।Om Guhaya Namah।
3ॐ षण्मुखाय नमः।ௐ ஷண்முகாய நம:।Om Shanmukhaya Namah।
4ॐ फालनेत्रसुताय नमः।ௐ பாலனேத்ரஸுதாய நம:।Om Phalanetrasutaya Namah।
5ॐ प्रभवे नमः।ௐ ப்ரபவே நம:।Om Prabhave Namah।
6ॐ पिङ्गलाय नमः।ௐ பிங்கலாய நம:।Om Pingalaya Namah।
7ॐ कृत्तिकासूनवे नमः।ௐ க்ருத்திகாஸூனவே நம:।Om Krittikasunave Namah।
8ॐ शिखिवाहनाय नमः।ௐ ஶிகிவாஹனாய நம:।Om Shikhivahanaya Namah।
9ॐ द्विषड्भुजाय नमः।ௐ த்விஷட்புஜாய நம:।Om Dvishadbhujaya Namah।
10ॐ द्विषण्णेत्राय नमः।ௐ த்விஷண்ணேத்ராய நம:।Om Dvishannetraya Namah।
11ॐ शक्तिधराय नमः।ௐ ஶக்திதராய நம:।Om Shaktidharaya Namah।
12ॐ पिशिताशप्रभञ्जनाय नௐ பிஶிதாஶப்ரபஞ்ஜனாய நம:।Om Pishitashaprabhanjanaya Namah।
13ॐ तारकासुरसंहर्त्रे नमः।ௐ தாரகாஸுரஸம்ஹர்த்ரே நம:।Om Tarakasurasanhartre Namah।
14ॐ रक्षोबलविमर्दनाय नमௐ ரக்ஷோபலவிமர்தனாய நம:।Om Rakshobalavimardanaya Namah।
15ॐ मत्ताय नमः।ௐ மத்தாய நம:।Om Mattaya Namah।
16ॐ प्रमत्ताय नमः।ௐ ப்ரமத்தாய நம:।Om Pramattaya Namah।
17ॐ उन्मत्ताय नमः।ௐ உன்மத்தாய நம:।Om Unmattaya Namah।
18ॐ सुरसैन्यसुरक्षकाय नमௐ ஸுரஸைன்யஸுரக்ஷகாயOm Surasainyasurakshakaya Namah।
19ॐ देवासेनापतये नमः।ௐ தேவாஸேனாபதயே நம:।Om Devasenapataye Namah।
20ॐ प्राज्ञाय नमः।ௐ ப்ராஜ்ஞாய நம:।Om Pragyahya Namah।
21ॐ कृपालवे नमः।ௐ க்ருபாலவே நம:।Om Kripalave Namah।
22ॐ भक्तवत्सलाय नमः।ௐ பக்தவத்ஸலாய நம:।Om Bhaktavatsalaya Namah।
23ॐ उमासुताय नमः।ௐ உமாஸுதாய நம:।Om Umasutaya Namah।
24ॐ शक्तिधराय नमः।ௐ ஶக்திதராய நம:।Om Shaktidharaya Namah।
25ॐ कुमाराय नमः।ௐ குமாராய நம:।Om Kumaraya Namah।
26ॐ क्रौञ्चदारणाय नमः।ௐ க்ரௌஞ்சதாரணாய நம:।Om Kraunchadaranaya Namah।
27ॐ सेनानिये नमः।ௐ ஸேனானியே நம:।Om Senaniye Namah।
28ॐ अग्निजन्मने नमः।ௐ அக்னிஜன்மனே நம:।Om Agnijanmane Namah।
29ॐ विशाखाय नमः।ௐ விஶாகாய நம:।Om Vishakhaya Namah।
30ॐ शङ्करात्मजाय नमः।ௐ ஶங்கராத்மஜாய நம:।Om Shankaratmajaya Namah।
31ॐ शिवस्वामिने नमः।ௐ ஶிவஸ்வாமினே நம:।Om Shivaswamine Namah।
32ॐ गणस्वामिने नमः।ௐ கணஸ்வாமினே நம:।Om Ganaswamine Namah।
33ॐ सर्वस्वामिने नमः।ௐ ஸர்வஸ்வாமினே நம:।Om Sarvaswamine Namah।
34ॐ सनातनाय नमः।ௐ ஸனாதனாய நம:।Om Sanatanaya Namah।
35ॐ अनन्तशक्तये नमः।ௐ அனந்தஶக்தயே நம:।Om Anantashaktaye Namah।
36ॐ अक्षोभ्याय नमः।ௐ அக்ஷோப்யாய நம:।Om Akshobhyaya Namah।
37ॐ पार्वतीप्रियनन्दनाय नௐ பார்வதீப்ரியனந்தனாய நம:।Om Parvatipriyanandanaya Namah।
38ॐ गङ्गासुताय नमः।ௐ கங்காஸுதாய நம:।Om Gangasutaya Namah।
39ॐ शरोद्भूताय नमः।ௐ ஶரோத்பூதாய நம:।Om Sharodbhutaya Namah।
40ॐ आहुताय नमः।ௐ ஆஹுதாய நம:।Om Ahutaya Namah।
41ॐ पावकात्मजाय नमः।ௐ பாவகாத்மஜாய நம:।Om Pavakatmajaya Namah।
42ॐ जृम्भाय नमः।ௐ ஜ்ரும்பாய நம:।Om Jrimbhaya Namah।
43ॐ प्रजृम्भाय नमः।ௐ ப்ரஜ்ரும்பாய நம:।Om Prajrimbhaya Namah।
44ॐ उज्जृम्भाय नमः।ௐ உஜ்ஜ்ரும்பாய நம:।Om Ujjrimbhaya Namah।
45ॐ कमलासनसंस्तुताय नमௐ கமலாஸனஸம்ஸ்துதாய நOm Kamalasanasamstutaya Namah।
46ॐ एकवर्णाय नमः।ௐ ஏகவர்ணாய நம:।Om Ekavarnaya Namah।
47ॐ द्विवर्णाय नमः।ௐ த்விவர்ணாய நம:।Om Dvivarnaya Namah।
48ॐ त्रिवर्णाय नमः।ௐ த்ரிவர்ணாய நம:।Om Trivarnaya Namah।
49ॐ सुमनोहराय नमः।ௐ ஸுமனோஹராய நம:।Om Sumanoharaya Namah।
50ॐ चुतुर्वर्णाय नमः।ௐ சுதுர்வர்ணாய நம:।Om Chaturvarnaya Namah।
51ॐ पञ्चवर्णाय नमः।ௐ பஞ்சவர்ணாய நம:।Om Panchavarnaya Namah।
52ॐ प्रजापतये नमः।ௐ ப்ரஜாபதயே நம:।Om Prajapataye Namah।
53ॐ अहस्पतये नमः।ௐ அஹஸ்பதயே நம:।Om Ahaspataye Namah।
54ॐ अग्निगर्भाय नमः।ௐ அக்னிகர்பாய நம:।Om Agnigarbhaya Namah।
55ॐ शमीगर्भाय नमः।ௐ ஶமீகர்பாய நம:।Om Shamigarbhaya Namah।
56ॐ विश्वरेतसे नमः।ௐ விஶ்வரேதஸே நம:।Om Vishvaretase Namah।
57ॐ सुरारिघ्ने नमः।ௐ ஸுராரிக்னே நம:।Om Surarighne Namah।
58ॐ हरिद्वर्णाय नमः।ௐ ஹரித்வர்ணாய நம:।Om Haridvarnaya Namah।
59ॐ शुभकराय नमः।ௐ ஶுபகராய நம:।Om Shubhakaraya Namah।
60ॐ वसुमते नमः।ௐ வஸுமதே நம:।Om Vasumate Namah।
61ॐ वटुवेषभृते नमः।ௐ வடுவேஷப்ருதே நம:।Om Vatuveshabhrite Namah।
62ॐ पूष्णे नमः।ௐ பூஷ்ணே நம:।Om Pushne Namah।
63ॐ गभस्तये नमः।ௐ கபஸ்தயே நம:।Om Gabhastaye Namah।
64ॐ गहनाय नमः।ௐ கஹனாய நம:।Om Gahanaya Namah।
65ॐ चन्द्रवर्णाय नमः।ௐ சந்த்ரவர்ணாய நம:।Om Chandravarnaya Namah।
66ॐ कलाधराय नमः।ௐ கலாதராய நம:।Om Kaladharaya Namah।
67ॐ मायाधराय नमः।ௐ மாயாதராய நம:।Om Mayadharaya Namah।
68ॐ महामायिने नमः।ௐ மஹாமாயினே நம:।Om Mahamayine Namah।
69ॐ कैवल्याय नमः।ௐ கைவல்யாய நம:।Om Kaivalyaya Namah।
70ॐ शङ्करात्मजाय नमः।ௐ ஶங்கராத்மஜாய நம:।Om Shankaratmajaya Namah।
71ॐ विश्वयोनये नमः।ௐ விஶ்வயோனயே நம:।Om Vishvayonaye Namah।
72ॐ अमेयात्मने नमः।ௐ அமேயாத்மனே நம:।Om Ameyatmane Namah।
73ॐ तेजोनिधये नमः।ௐ தேஜோனிதயே நம:।Om Tejonidhaye Namah।
74ॐ अनामयाय नमः।ௐ அநாமயாய நம:।Om Anamayaya Namah।
75ॐ परमेष्ठिने नमः।ௐ பரமேஷ்டினே நம:।Om Parameshthine Namah।
76ॐ परब्रह्मणे नमः।ௐ பரப்ரஹ்மணே நம:।Om Parabrahmane Namah।
77ॐ वेदगर्भाय नमः।ௐ வேதகர்பாய நம:।Om Vedagarbhaya Namah।
78ॐ विराट्सुताय नमः।ௐ விராட்ஸுதாய நம:।Om Viratsutaya Namah।
79ॐ पुलिन्दकन्याभर्त्रे नमௐ புலிந்தகன்யாபர்த்ரே நம:।Om Pulindakanyabhartre Namah।
80ॐ महासारस्वतव्रताय नमௐ மஹாஸாரஸ்வதவ்ரதாய நமOm Mahasarasvatavrataya Namah।
81ॐ आश्रिताखिलदात्रे नमःௐ ஆஶ்ரிதாகிலதாத்ரே நம:।Om Ashritakhiladatre Namah।
82ॐ चोरघ्नाय नमः।ௐ சோரக்னாய நம:।Om Choraghnaya Namah।
83ॐ रोगनाशनाय नमः।ௐ ரோகனாஶனாய நம:।Om Roganashanaya Namah।
84ॐ अनन्तमूर्तये नमः।ௐ அனந்தமூர்தயே நம:।Om Anantamurtaye Namah।
85ॐ आनन्दाय नमः।ௐ ஆனந்தாய நம:।Om Anandaya Namah।
86ॐ शिखण्डिकृतकेतनाय नௐ ஶிகண்டிக்ருதகேதனாய நம:।Om Shikhandikritaketanaya Namah।
87ॐ डम्भाय नमः।ௐ டம்பாய நம:।Om Dambhaya Namah।
88ॐ परमडम्भाय नमः।ௐ பரமடம்பாய நம:।Om Paramadambhaya Namah।
89ॐ महाडम्भाय नमः।ௐ மஹாடம்பாய நம:।Om Mahadambhaya Namah।
90ॐ वृषाकपये नमः।ௐ வ்ருஷாகபயே நம:।Om Vrishakapaye Namah।
91ॐ कारणोपात्तदेहाय नमः।ௐ காரணோபாத்ததேஹாய நம:।Om Karanopattadehaya Namah।
92ॐ कारणातीतविग्रहाय नमௐ காரணாதீதவிக்ரஹாய நம:।Om Karanatitavigrahaya Namah।
93ॐ अनीश्वराय नमः।ௐ அனீஶ்வராய நம:।Om Anishvaraya Namah।
94ॐ अमृताय नमः।ௐ அம்ருதாய நம:।Om Amritaya Namah।
95ॐ प्राणाय नमः।ௐ ப்ராணாய நம:।Om Pranaya Namah।
96ॐ प्राणायामपरायणाय नमௐ ப்ராணாயாமபராயணாய நம:।Om Pranayamaparayanaya Namah।
97ॐ विरुद्धहन्त्रे नमः।ௐ விருத்தஹந்த்ரே நம:।Om Viruddhahantre Namah।
98ॐ वीरघ्नाय नमः।ௐ வீரக்னாய நம:।Om Viraghnaya Namah।
99ॐ रक्तश्यामगळाय नमः।ௐ ரக்தஶ்யாமகளாய நம:।Om Raktashyamagalaya Namah।
100ॐ श्यामकन्धराय नमः।ௐ ஶ்யாமகந்தராய நம:।Om Shyamakandharaya Namah।
101ॐ महते नमः।ௐ மஹதே நம:।Om Mahate Namah।
102ॐ सुब्रह्मण्याय नमः।ௐ ஸுப்ரஹ்மண்யாய நம:।Om Subrahmanyaya Namah।
103ॐ गुहप्रीताय नमः।ௐ குஹப்ரீதாய நம:।Om Guhapritaya Namah।
104ॐ ब्रह्मण्याय नमः।ௐ ப்ரஹ்மண்யாய நம:।Om Brahmanyaya Namah।
105ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः।ௐ ப்ராஹ்மணப்ரியாய நம:।Om Brahmanapriyaya Namah।
106ॐ वेदवेद्याय नमः।ௐ வேதவேத்யாய நம:।Om Vedavedyaya Namah।
107ॐ अक्षयफलप्रदाय नमः।ௐ அக்ஷயபலப்ரதாய நம:।Om Akshayaphalapradaya Namah।
108ॐ वल्ली देवसेनासमेत श्रीௐ வல்லீ தேவஸேனாஸமேத ஶ்Om Valli Devasenasameta Shri Subrahmanyasvamine Namah।
Subramaniya Ashtothram Tamil
Facebook Comments