Lord Shiva Kavacham in Tamil

199
Lord Shiva Kavacham in Tamil

Lord Shiva Kavacham is an armor of defend, from the devilish attitudes, behaviours, evil connectivity and negative effects. A Kavach is an armor, or shield. When we chant the Shiva Kavach, we request Lord Shiva to protect us from all negativities and enemies. Shiva Kavach is a stable conscious veritable text, invokes spiritual transformation, come in divine contact to the lord of all the three worlds and is none other than Lord Shiva. Offering Puja chanting Shiva kavach shall take towards the goal of liberation and protects from all negativities. Please find Shiva Kavacham in Tamil lyrics below.

Lord Shiva Kavasam in Tamil

Lord Shiva Kavacham in Tamil

അസ്യ ശ്രീ ശിവകവച സ്തോത്രമഹാമന്ത്രസ്യ ഋഷഭയോഗീശ്വര ഋഷിഃ |
അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ |
ശ്രീസാമ്ബസദാശിവോ ദേവതാ |
ഓം ബീജമ് |
നമഃ ശക്തിഃ |
ശിവായേതി കീലകമ് |
മമ സാമ്ബസദാശിവപ്രീത്യര്ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ||

കരന്യാസഃ

ഓം സദാശിവായ അംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ | നം ഗംഗാധരായ തര്ജനീഭ്യാം നമഃ | മം മൃത്യുഞ്ജയായ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ |

ശിം ശൂലപാണയേ അനാമികാഭ്യാം നമഃ | വാം പിനാകപാണയേ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ | യമ് ഉമാപതയേ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ |

ഹൃദയാദി അംഗന്യാസഃ

ഓം സദാശിവായ ഹൃദയായ നമഃ | നം ഗംഗാധരായ ശിരസേ സ്വാഹാ | മം മൃത്യുഞ്ജയായ ശിഖായൈ വഷട് |

ശിം ശൂലപാണയേ കവചായ ഹുമ് | വാം പിനാകപാണയേ നേത്രത്രയായ വൗഷട് | യമ് ഉമാപതയേ അസ്ത്രായ ഫട് | ഭൂര്ഭുവസ്സുവരോമിതി ദിഗ്ബന്ധഃ ||

ധ്യാനമ്

വജ്രദംഷ്ട്രം ത്രിനയനം കാലകണ്ഠ മരിംദമമ് |
സഹസ്രകരമത്യുഗ്രം വന്ദേ ശംഭുമ് ഉമാപതിമ് ||
രുദ്രാക്ഷകങ്കണലസത്കരദണ്ഡയുഗ്മഃ പാലാന്തരാലസിതഭസ്മധൃതത്രിപുണ്ഡ്രഃ |

പഞ്ചാക്ഷരം പരിപഠന് വരമന്ത്രരാജം ധ്യായന് സദാ പശുപതിം ശരണം വ്രജേഥാഃ ||
അതഃ പരം സര്വപുരാണഗുഹ്യം നിഃശേഷപാപൗഘഹരം പവിത്രമ് |
ജയപ്രദം സര്വവിപത്പ്രമോചനം വക്ഷ്യാമി ശൈവമ് കവചം ഹിതായ തേ ||

പഞ്ചപൂജാ

ലം പൃഥിവ്യാത്മനേ ഗന്ധം സമര്പയാമി |
ഹമ് ആകാശാത്മനേ പുഷ്പൈഃ പൂജയാമി |
യം വായ്വാത്മനേ ധൂപമ് ആഘ്രാപയാമി |
രമ് അഗ്ന്യാത്മനേ ദീപം ദര്ശയാമി |
വമ് അമൃതാത്മനേ അമൃതം മഹാനൈവേദ്യം നിവേദയാമി |
സം സര്വാത്മനേ സര്വോപചാരപൂജാം സമര്പയാമി ||

മന്ത്രഃ

ഋഷഭ ഉവാച
നമസ്കൃത്യ മഹാദേവം വിശ്വവ്യാപിനമീശ്വരമ് |
വക്ഷ്യേ ശിവമയം വര്മ സര്വരക്ഷാകരം നൃണാമ് ||

ശുചൗ ദേശേ സമാസീനോ യഥാവത്കല്പിതാസനഃ |
ജിതേന്ദ്രിയോ ജിതപ്രാണശ്ചിന്തയേച്ഛിവമവ്യയമ് ||

ഹൃത്പുണ്ഡരീകാന്തരസന്നിവിഷ്ടം സ്വതേജസാ വ്യാപ്തനഭോ‌உവകാശമ് |
അതീന്ദ്രിയം സൂക്ഷ്മമനന്തമാദ്യം ധ്യായേത് പരാനന്ദമയം മഹേശമ് ||

ധ്യാനാവധൂതാഖിലകര്മബന്ധ- ശ്ചിരം ചിദാനന്ദ നിമഗ്നചേതാഃ |
ഷഡക്ഷരന്യാസ സമാഹിതാത്മാ ശൈവേന കുര്യാത്കവചേന രക്ഷാമ് ||

മാം പാതു ദേവോ‌உഖിലദേവതാത്മാ സംസാരകൂപേ പതിതം ഗഭീരേ |
തന്നാമ ദിവ്യം പരമന്ത്രമൂലം ധുനോതു മേ സര്വമഘം ഹൃദിസ്ഥമ് ||

സര്വത്ര മാം രക്ഷതു വിശ്വമൂര്തി- ര്ജ്യോതിര്മയാനന്ദഘനശ്ചിദാത്മാ |
അണോരണിയാനുരുശക്തിരേകഃ സ ഈശ്വരഃ പാതു ഭയാദശേഷാത് ||

യോ ഭൂസ്വരൂപേണ ബിഭര്തി വിശ്വം പായാത്സ ഭൂമേര്ഗിരിശോ‌உഷ്ടമൂര്തിഃ |
യോ‌உപാം സ്വരൂപേണ നൃണാം കരോതി സംജീവനം സോ‌உവതു മാം ജലേഭ്യഃ ||

കല്പാവസാനേ ഭുവനാനി ദഗ്ധ്വാ സര്വാണി യോ നൃത്യതി ഭൂരിലീലഃ |
സ കാലരുദ്രോ‌உവതു മാം ദവാഗ്നേഃ വാത്യാദിഭീതേരഖിലാച്ച താപാത് ||

പ്രദീപ്തവിദ്യുത്കനകാവഭാസോ വിദ്യാവരാഭീതി കുഠാരപാണിഃ |
ചതുര്മുഖസ്തത്പുരുഷസ്ത്രിനേത്രഃ പ്രാച്യാം സ്ഥിതോ രക്ഷതു മാമജസ്രമ് ||

കുഠാരഖേടാങ്കുശ ശൂലഢക്കാ- കപാലപാശാക്ഷ ഗുണാന്ദധാനഃ |
ചതുര്മുഖോ നീലരുചിസ്ത്രിനേത്രഃ പായാദഘോരോ ദിശി ദക്ഷിണസ്യാമ് ||

കുന്ദേന്ദുശങ്ഖസ്ഫടികാവഭാസോ വേദാക്ഷമാലാ വരദാഭയാങ്കഃ |
ത്ര്യക്ഷശ്ചതുര്വക്ത്ര ഉരുപ്രഭാവഃ സദ്യോ‌உധിജാതോ‌உവതു മാം പ്രതീച്യാമ് ||

വരാക്ഷമാലാഭയടങ്കഹസ്തഃ സരോജകിഞ്ജല്കസമാനവര്ണഃ |
ത്രിലോചനശ്ചാരുചതുര്മുഖോ മാം പായാദുദീച്യാം ദിശി വാമദേവഃ ||

വേദാഭയേഷ്ടാങ്കുശടങ്കപാശ- കപാലഢക്കാക്ഷരശൂലപാണിഃ |
സിതദ്യുതിഃ പഞ്ചമുഖോ‌உവതാന്മാമ് ഈശാന ഊര്ധ്വം പരമപ്രകാശഃ ||

മൂര്ധാനമവ്യാന്മമ ചന്ദ്രമൗലിഃ ഭാലം മമാവ്യാദഥ ഭാലനേത്രഃ |
നേത്രേ മമാവ്യാദ്ഭഗനേത്രഹാരീ നാസാം സദാ രക്ഷതു വിശ്വനാഥഃ ||

പായാച്ഛ്രുതീ മേ ശ്രുതിഗീതകീര്തിഃ കപോലമവ്യാത്സതതം കപാലീ |
വക്ത്രം സദാ രക്ഷതു പഞ്ചവക്ത്രോ ജിഹ്വാം സദാ രക്ഷതു വേദജിഹ്വഃ ||

കണ്ഠം ഗിരീശോ‌உവതു നീലകണ്ഠഃ പാണിദ്വയം പാതു പിനാകപാണിഃ |
ദോര്മൂലമവ്യാന്മമ ധര്മബാഹുഃ വക്ഷഃസ്ഥലം ദക്ഷമഖാന്തകോ‌உവ്യാത് ||

മമോദരം പാതു ഗിരീന്ദ്രധന്വാ മധ്യം മമാവ്യാന്മദനാന്തകാരീ |
ഹേരമ്ബതാതോ മമ പാതു നാഭിം പായാത്കടിം ധൂര്ജടിരീശ്വരോ മേ ||

ഊരുദ്വയം പാതു കുബേരമിത്രോ ജാനുദ്വയം മേ ജഗദീശ്വരോ‌உവ്യാത് |
ജങ്ഘായുഗം പുങ്ഗവകേതുരവ്യാത് പാദൗ മമാവ്യാത്സുരവന്ദ്യപാദഃ ||

മഹേശ്വരഃ പാതു ദിനാദിയാമേ മാം മധ്യയാമേ‌உവതു വാമദേവഃ |
ത്രിലോചനഃ പാതു തൃതീയയാമേ വൃഷധ്വജഃ പാതു ദിനാന്ത്യയാമേ ||

പായാന്നിശാദൗ ശശിശേഖരോ മാം ഗങ്ഗാധരോ രക്ഷതു മാം നിശീഥേ |
ഗൗരീപതിഃ പാതു നിശാവസാനേ മൃത്യുഞ്ജയോ രക്ഷതു സര്വകാലമ് ||

അന്തഃസ്ഥിതം രക്ഷതു ശംകരോ മാം സ്ഥാണുഃ സദാ പാതു ബഹിഃസ്ഥിതം മാമ് |
തദന്തരേ പാതു പതിഃ പശൂനാം സദാശിവോ രക്ഷതു മാം സമന്താത് ||

തിഷ്ഠന്തമവ്യാദ് ഭുവനൈകനാഥഃ പായാദ്വ്രജന്തം പ്രമഥാധിനാഥഃ |
വേദാന്തവേദ്യോ‌உവതു മാം നിഷണ്ണം മാമവ്യയഃ പാതു ശിവഃ ശയാനമ് ||

മാര്ഗേഷു മാം രക്ഷതു നീലകണ്ഠഃ ശൈലാദിദുര്ഗേഷു പുരത്രയാരിഃ |
അരണ്യവാസാദി മഹാപ്രവാസേ പായാന്മൃഗവ്യാധ ഉദാരശക്തിഃ ||

കല്പാന്തകാലോഗ്രപടുപ്രകോപ- സ്ഫുടാട്ടഹാസോച്ചലിതാണ്ഡകോശഃ |
ഘോരാരിസേനാര്ണവ ദുര്നിവാര- മഹാഭയാദ്രക്ഷതു വീരഭദ്രഃ ||

പത്ത്യശ്വമാതങ്ഗരഥാവരൂഥിനീ- സഹസ്രലക്ഷായുത കോടിഭീഷണമ് |
അക്ഷൗഹിണീനാം ശതമാതതായിനാം ഛിന്ദ്യാന്മൃഡോ ഘോരകുഠാര ധാരയാ ||

നിഹന്തു ദസ്യൂന്പ്രലയാനലാര്ചിഃ ജ്വലത്ത്രിശൂലം ത്രിപുരാന്തകസ്യ | ശാര്ദൂലസിംഹര്ക്ഷവൃകാദിഹിംസ്രാന് സംത്രാസയത്വീശധനുഃ പിനാകഃ ||

ദുഃ സ്വപ്ന ദുഃ ശകുന ദുര്ഗതി ദൗര്മനസ്യ- ദുര്ഭിക്ഷ ദുര്വ്യസന ദുഃസഹ ദുര്യശാംസി | ഉത്പാതതാപവിഷഭീതിമസദ്ഗ്രഹാര്തിം വ്യാധീംശ്ച നാശയതു മേ ജഗതാമധീശഃ ||

Lord Shiva Kavacham in Tamil

ഓം നമോ ഭഗവതേ സദാശിവായ
സകലതത്വാത്മകായ സര്വമന്ത്രസ്വരൂപായ സര്വയന്ത്രാധിഷ്ഠിതായ സര്വതന്ത്രസ്വരൂപായ സര്വതത്വവിദൂരായ ബ്രഹ്മരുദ്രാവതാരിണേ നീലകണ്ഠായ പാര്വതീമനോഹരപ്രിയായ സോമസൂര്യാഗ്നിലോചനായ ഭസ്മോദ്ധൂലിതവിഗ്രഹായ മഹാമണി മുകുടധാരണായ മാണിക്യഭൂഷണായ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിപ്രലയകാല- രൗദ്രാവതാരായ ദക്ഷാധ്വരധ്വംസകായ മഹാകാലഭേദനായ മൂലധാരൈകനിലയായ തത്വാതീതായ ഗംഗാധരായ സര്വദേവാദിദേവായ ഷഡാശ്രയായ വേദാന്തസാരായ ത്രിവര്ഗസാധനായ അനന്തകോടിബ്രഹ്മാണ്ഡനായകായ അനന്ത വാസുകി തക്ഷക- കര്കോടക ശങ്ഖ കുലിക- പദ്മ മഹാപദ്മേതി- അഷ്ടമഹാനാഗകുലഭൂഷണായ പ്രണവസ്വരൂപായ ചിദാകാശായ ആകാശ ദിക് സ്വരൂപായ ഗ്രഹനക്ഷത്രമാലിനേ സകലായ കലങ്കരഹിതായ സകലലോകൈകകര്ത്രേ സകലലോകൈകഭര്ത്രേ സകലലോകൈകസംഹര്ത്രേ സകലലോകൈകഗുരവേ സകലലോകൈകസാക്ഷിണേ സകലനിഗമഗുഹ്യായ സകലവേദാന്തപാരഗായ സകലലോകൈകവരപ്രദായ സകലലോകൈകശംകരായ സകലദുരിതാര്തിഭഞ്ജനായ സകലജഗദഭയംകരായ ശശാങ്കശേഖരായ ശാശ്വതനിജാവാസായ നിരാകാരായ നിരാഭാസായ നിരാമയായ നിര്മലായ നിര്മദായ നിശ്ചിന്തായ നിരഹംകാരായ നിരംകുശായ നിഷ്കലങ്കായ നിര്ഗുണായ നിഷ്കാമായ നിരൂപപ്ലവായ നിരുപദ്രവായ നിരവദ്യായ നിരന്തരായ നിഷ്കാരണായ നിരാതംകായ നിഷ്പ്രപഞ്ചായ നിസ്സങ്ഗായ നിര്ദ്വന്ദ്വായ നിരാധാരായ നീരാഗായ നിഷ്ക്രോധായ നിര്ലോപായ നിഷ്പാപായ നിര്ഭയായ നിര്വികല്പായ നിര്ഭേദായ നിഷ്ക്രിയായ നിസ്തുലായ നിഃസംശയായ നിരംജനായ നിരുപമവിഭവായ നിത്യശുദ്ധബുദ്ധമുക്തപരിപൂര്ണ- സച്ചിദാനന്ദാദ്വയായ പരമശാന്തസ്വരൂപായ പരമശാന്തപ്രകാശായ തേജോരൂപായ തേജോമയായ തേജോ‌உധിപതയേ ജയ ജയ രുദ്ര മഹാരുദ്ര മഹാരൗദ്ര ഭദ്രാവതാര മഹാഭൈരവ കാലഭൈരവ കല്പാന്തഭൈരവ കപാലമാലാധര ഖട്വാങ്ഗ ചര്മഖഡ്ഗധര പാശാങ്കുശ- ഡമരൂശൂല ചാപബാണഗദാശക്തിഭിംദിപാല- തോമര മുസല മുദ്ഗര പാശ പരിഘ- ഭുശുണ്ഡീ ശതഘ്നീ ചക്രാദ്യായുധഭീഷണാകാര- സഹസ്രമുഖദംഷ്ട്രാകരാലവദന വികടാട്ടഹാസ വിസ്ഫാരിത ബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡല നാഗേന്ദ്രകുണ്ഡല നാഗേന്ദ്രഹാര നാഗേന്ദ്രവലയ നാഗേന്ദ്രചര്മധര നാഗേന്ദ്രനികേതന മൃത്യുഞ്ജയ ത്ര്യമ്ബക ത്രിപുരാന്തക വിശ്വരൂപ വിരൂപാക്ഷ വിശ്വേശ്വര വൃഷഭവാഹന വിഷവിഭൂഷണ വിശ്വതോമുഖ സര്വതോമുഖ മാം രക്ഷ രക്ഷ ജ്വലജ്വല പ്രജ്വല പ്രജ്വല മഹാമൃത്യുഭയം ശമയ ശമയ അപമൃത്യുഭയം നാശയ നാശയ രോഗഭയമ് ഉത്സാദയോത്സാദയ വിഷസര്പഭയം ശമയ ശമയ ചോരാന് മാരയ മാരയ മമ ശത്രൂന് ഉച്ചാടയോച്ചാടയ ത്രിശൂലേന വിദാരയ വിദാരയ കുഠാരേണ ഭിന്ധി ഭിന്ധി ഖഡ്ഗേന ഛിന്ദ്ദി ഛിന്ദ്ദി ഖട്വാങ്ഗേന വിപോധയ വിപോധയ മുസലേന നിഷ്പേഷയ നിഷ്പേഷയ ബാണൈഃ സംതാഡയ സംതാഡയ യക്ഷ രക്ഷാംസി ഭീഷയ ഭീഷയ അശേഷ ഭൂതാന് വിദ്രാവയ വിദ്രാവയ കൂഷ്മാണ്ഡഭൂതവേതാലമാരീഗണ- ബ്രഹ്മരാക്ഷസഗണാന് സംത്രാസയ സംത്രാസയ മമ അഭയം കുരു കുരു മമ പാപം ശോധയ ശോധയ വിത്രസ്തം മാമ് ആശ്വാസയ ആശ്വാസയ നരകമഹാഭയാന് മാമ് ഉദ്ധര ഉദ്ധര അമൃതകടാക്ഷവീക്ഷണേന മാം- ആലോകയ ആലോകയ സംജീവയ സംജീവയ ക്ഷുത്തൃഷ്ണാര്തം മാമ് ആപ്യായയ ആപ്യായയ ദുഃഖാതുരം മാമ് ആനന്ദയ ആനന്ദയ ശിവകവചേന മാമ് ആച്ഛാദയ ആച്ഛാദയ

ഹര ഹര മൃത്യുംജയ ത്ര്യമ്ബക സദാശിവ പരമശിവ നമസ്തേ നമസ്തേ നമഃ ||
പൂര്വവത് – ഹൃദയാദി ന്യാസഃ |

പഞ്ചപൂജാ ||

ഭൂര്ഭുവസ്സുവരോമിതി ദിഗ്വിമോകഃ ||

ഫലശ്രുതിഃ

ഋഷഭ ഉവാച ഇത്യേതത്പരമം ശൈവം കവചം വ്യാഹൃതം മയാ |
സര്വ ബാധാ പ്രശമനം രഹസ്യം സര്വ ദേഹിനാമ് ||

യഃ സദാ ധാരയേന്മര്ത്യഃ ശൈവം കവചമുത്തമമ് |
ന തസ്യ ജായതേ കാപി ഭയം ശംഭോരനുഗ്രഹാത് ||

ക്ഷീണായുഃ പ്രാപ്തമൃത്യുര്വാ മഹാരോഗഹതോ‌உപി വാ |
സദ്യഃ സുഖമവാപ്നോതി ദീര്ഘമായുശ്ച വിന്ദതി ||

സര്വദാരിദ്രയശമനം സൗമാങ്ഗല്യവിവര്ധനമ് |
യോ ധത്തേ കവചം ശൈവം സ ദേവൈരപി പൂജ്യതേ ||

മഹാപാതകസങ്ഘാതൈര്മുച്യതേ ചോപപാതകൈഃ |
ദേഹാന്തേ മുക്തിമാപ്നോതി ശിവവര്മാനുഭാവതഃ ||

ത്വമപി ശ്രദ്ദയാ വത്സ ശൈവം കവചമുത്തമമ് |
ധാരയസ്വ മയാ ദത്തം സദ്യഃ ശ്രേയോ ഹ്യവാപ്സ്യസി ||

ശ്രീസൂത ഉവാച

ഇത്യുക്ത്വാ ഋഷഭോ യോഗീ തസ്മൈ പാര്ഥിവ സൂനവേ |
ദദൗ ശങ്ഖം മഹാരാവം ഖഡ്ഗം ച അരിനിഷൂദനമ് ||

പുനശ്ച ഭസ്മ സംമംത്ര്യ തദങ്ഗം പരിതോ‌உസ്പൃശത് |
ഗജാനാം ഷട്സഹസ്രസ്യ ത്രിഗുണസ്യ ബലം ദദൗ ||

ഭസ്മപ്രഭാവാത് സംപ്രാപ്തബലൈശ്വര്യ ധൃതി സ്മൃതിഃ |
സ രാജപുത്രഃ ശുശുഭേ ശരദര്ക ഇവ ശ്രിയാ ||

തമാഹ പ്രാഞ്ജലിം ഭൂയഃ സ യോഗീ നൃപനന്ദനമ് |
ഏഷ ഖഡ്ഗോ മയാ ദത്തസ്തപോമന്ത്രാനുഭാവതഃ ||

ശിതധാരമിമം ഖഡ്ഗം യസ്മൈ ദര്ശയസേ സ്ഫുടമ് |
സ സദ്യോ മ്രിയതേ ശത്രുഃ സാക്ഷാന്മൃത്യുരപി സ്വയമ് ||

അസ്യ ശങ്ഖസ്യ നിര്ഹ്രാദം യേ ശൃണ്വന്തി തവാഹിതാഃ |
തേ മൂര്ച്ഛിതാഃ പതിഷ്യന്തി ന്യസ്തശസ്ത്രാ വിചേതനാഃ ||

ഖഡ്ഗശങ്ഖാവിമൗ ദിവ്യൗ പരസൈന്യവിനാശകൗ |
ആത്മസൈന്യസ്വപക്ഷാണാം ശൗര്യതേജോവിവര്ധനൗ ||

ഏതയോശ്ച പ്രഭാവേന ശൈവേന കവചേന ച |
ദ്വിഷട്സഹസ്ര നാഗാനാം ബലേന മഹതാപി ച ||

ഭസ്മധാരണ സാമര്ഥ്യാച്ഛത്രുസൈന്യം വിജേഷ്യസേ |
പ്രാപ്യ സിംഹാസനം പിത്ര്യം ഗോപ്താ‌உസി പൃഥിവീമിമാമ് ||

ഇതി ഭദ്രായുഷം സമ്യഗനുശാസ്യ സമാതൃകമ് |
താഭ്യാം സംപൂജിതഃ സോ‌உഥ യോഗീ സ്വൈരഗതിര്യയൗ ||

ഇതി ശ്രീസ്കാന്ദമഹാപുരാണേ ബ്രഹ്മോത്തരഖണ്ഡേ ശിവകവച പ്രഭാവ വര്ണനം നാമ ദ്വാദശോ‌உധ്യായഃ സംപൂര്ണഃ || ||

Lord Shiva Kavasam in tamil

Also Read:

Lord Shiva Kavacham in Hindi | Sanskrit | Telugu | Tamil

Facebook Comments