Shri Vishnu Sahasranama Stotram in Bengali

421
Vishnu Sahasranama Stotram in Bengali

Shri Vishnu Sahasranamam Stotram is a Hindu hymn that praises Lord Vishnu, one of the three major deities of Hinduism. The hymn is composed of 1000 names of Lord Vishnu, each one describing his various attributes and powers. It is believed that reciting the Vishnu Sahasranamam Stotram can bring peace of mind, happiness, and prosperity to the devotee. The hymn is often recited during important Hindu ceremonies and festivals, and is considered to be one of the most sacred texts in Hinduism. The Vishnu Sahasranamam Stotram is a testament to the rich cultural and religious heritage of India, and continues to be an important part of the Hindu tradition to this day. (Vishnu Sahasranamam Bengali Lyrics)

Please find Vishnu Sahasranamam Lyrics in Bengali in pdf format. You can download Vishnu Sahasranamam PDF in Bengali here.

Shri Vishnu Sahasranama Stotram in Bangla (Bengali)

ভিষ্ণু সহস্রনাম হল হিন্দু ধর্মের একটি উপস্থাপনা, যা ভগবান ভিষ্ণুর ১,০০৮টি নাম উল্লেখ করে। এই নামগুলি শ্লোক রূপে প্রদর্শিত হয়েছে এবং এগুলি উচ্চারণ করা হয় পূজার সময়। ভিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ করা হল ভগবান ভিষ্ণুর উপাসনার জন্য এবং হিন্দুদের মধ্যে এটি খুবই জনপ্রিয় একটি উপস্থাপনা।

ভিষ্ণু সহস্রনামের প্রতিটি নামে নির্দিষ্ট একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং এগুলি একটি কথাতেই সংক্ষেপে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। ভিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ করা হল ভগবান ভিষ্ণুর উপাসনার জন্য এবং হিন্দুদের মধ্যে এটি খুবই জনপ্রিয় একটি উপস্থাপনা। ভিষ্ণু সহস্রনাম বাংলা বাংলায় পাওয়া যায় এবং এটি ভগবান ভিষ্ণুর অন্যতম উপাসনার উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

|| শ্রী বিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্র ||

– হরি: ওং –

শুক্লাংবরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্‌ |

প্রসন্নবদনং ধ্য়ায়েত্‌ সর্ববিঘ্নোপশাংতয়ে ||

নারায়ণং নমস্কৃত্য় নরং চৈব নরোত্তমম্‌ |

দেবীং সরস্বতীং ব্য়াসং ততো জয়মুদীরয়েত্‌ ||

ব্য়াসং বসিষ্ঠনপ্তারং শক্তে: পৌত্রমকল্মষম্‌ |

পরাশরাত্মজং বংদে শুকতাতং তপোনিধিম্‌ ||

ব্য়াসায় বিষ্ণুরূপায় ব্য়াসরূপায় বিষ্ণবে |

নমো বৈ ব্রহ্মনিধয়ে বাসিষ্ঠায় নমো নম: ||

অবিকারায় শুদ্ধায় নিত্য়ায় পরমাত্মনে |

সদৈক রূপরূপায় বিষ্ণবে সর্বজিষ্ণবে ||

য়স্য় স্মরণমাত্রেন জন্মসংসার বংধনাত্‌ |

বিমুচ্য়তে নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে ||

নম: সমস্তভূতানাং আদিভূতায় ভূব্রতে |

অনেক রূপরূপায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে ||

|| ওং নমো বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে ||

|| বৈশংপায়ন উবাচ ||

শ্রুত্বা ধর্মানশেষেণ পাবনানি চ সর্বশ: |

য়ুধিষ্ঠির: শাংতনবং পুনরেবাভ্য়ভাশত ||

|| য়ুধিষ্ঠির উবাচ ||

কিমেকং দৈবতং লোকে কিং বাপ্য়েকং পরায়ণম্‌ |

স্তুবংত: কং কমর্চংত: প্রাপ্নুয়ুর্মানবা: শুভম্‌ ||

কো ধর্ম: সর্বধর্মাণাং ভবত: পরমো মত: |

কিং জপন্মুচ্য়তে জংতু: জন্মসংসার বংধনাত ||

Vishnu Sahasranamam
|| ভীষ্ম উবাচ ||

জগত্‍প্রভুং দেবদেবং অনংতং পুরুষোত্তমম্‌ |

স্তুবন্নাম সহস্রেণ পুরুষ: সততোত্থিত: ||

ত্বমেব চার্চয়ন্নিত্য়ং ভক্ত্য়া পুরুষমব্য়য়ম্‌ |

ধ্য়ায়ন্‌ স্তুবন্নমস্য়ংচ য়জমান: তমেব চ ||

অনাদিনিধনং বিষ্ণুং সর্বলোক মহেশ্বরম্‌ |

লোকাধ্য়ক্ষং স্তুবন্নিত্য়ং সর্বদু:খাতিগো ভবেত্‌ ||

ব্রহ্মণ্য়ং সর্বধর্মজ্ঞং লোকানাং কীর্তিবর্ধনম্‌ |

লোকনাথং মহদ্ভূতং সর্বভূত ভবোদ্ভবম্‌ ||

এশ মে সর্বধর্মাণাং ধর্মোঽধিকতমো মত: |

য়দ্ভক্ত: পুংডরীকাক্ষং স্তবৈরর্চেন্নর: সদা ||

পরমং য়ো মহত্তেজ: পরমং য়ো মহত্তপ: |

পরমং য়ো মহদ্ব্রহ্ম পরমং য়: পরায়ণম্‌ ||

পবিত্রাণাং পবিত্রং য়ো মংগলানাং চ মংগলম্‌ |

দৈবতং দেবতানাং চ ভূতানাং য়োঽব্য়য়: পিতা ||

য়ত: সর্বাণি ভূতানি ভবংত্য়াদি য়ুগাগমে |

য়স্মিংশ্চ প্রলয়ং য়াংতি পুনরেব য়ুগক্ষয়ে ||

তস্য় লোকপ্রধানস্য় জগন্নাথস্য় ভূপতে |

বিষ্ণোর্নাম সহস্রং মে শৃণু পাপভয়াপহম্‌ ||

য়ানি নামানি গৌণানি বিখ্য়াতানি মহাত্মন: |

ঋষিভি: পরিগীতানি তানি বক্ষ্য়ামি ভূতয়ে ||

বিষ্ণোর্নাম সহস্রস্য় বেদব্য়াসো মহামুনি: |

ছংদোঽনুষ্টুপ তথা দেবো ভগবান দেবকীসুত: ||

অমৃতাংশূদ্ভবো বীজং শক্তির্দেবকিনংদন: |

ত্রিসামা হৃদয়ং তস্য় শাংত্য়র্থে বিনিয়ুজ্য়তে ||

বিষ্ণুং জিষ্ণুং মহাবিষ্ণুং প্রভবিষ্ণুং মহেশ্বরম্‌ |

অনেকরূপং দৈত্য়াংতং নমামি পুরুষোত্তমম্‌ ||

**

অস্য় শ্রী বিষ্ণোর্দিব্য় সহস্রনাম স্তোত্রমহামংত্রস্য় |

শ্রী বেদব্য়াসো ভগবান ঋষি: | অনুষ্টুপ ছংদ: |

শ্রী মহাবিষ্ণু: পরমাত্মা শ্রী মন্নারায়ণো দেবতা |

অমৃতাং শূদ্ভবো ভানুরিতি বীজ‌ম | দেবকীনংদন স্রষ্ঠেতি শক্তি: |

উদ্ভব: ক্ষোভণো দেব ইতি পরমো মংত্র: | শংখ ভৃন্নংদকী চক্রীতি কীলকম্‌ |

শার্ঙ্গধন্বা গদাধর ইত্য়স্ত্রম্‌ | রথাংগপাণি রক্শোভ্য় ইতি নেত্রেম্‌ |

ত্রিসামা সামগ: সামেতি কবচম্‌ | অনংদং পরব্রহ্মেতি য়োনি: |

ঋতুসুদর্শন: কাল ইতি দিগ্বংদ: | শ্রী বিশ্বরূপ ইতি ধ্য়ানম্‌ |

শ্রী মহাবিষ্ণুর্প্রীত্য়র্থে বিষ্ণোর্দিব্য় সহস্রনাম জপে বিনিয়োগ: |

|| ধ্য়ানম্‌ ||

ক্ষিরো ধন্বত্‍প্রদেশে শুচিমণি বিলসত্‌ সৈক্য়তে মৌক্তিকানাং

মালাক্লিপ্তাসনস্থ: স্ফটিকমণি নিভৈর্মৌক্তিকৈ: মংডিতাংগ: ||

শ্রুভ্রৈরভ্রৈ রদভ্রৈ: উপরিবিরচিতৈ: মুক্ত পীয়ূষ বর্ষৈ:

আনংদো ন: পুনীয়াদরিনলিনগদা শংখপাণি মুকুংদ: ||

ভূ: পাদৌ য়স্য়নাভি: বিয়দসুরনল চংদ্র সূর্য়ং চ নেত্রে

কর্ণাবাশো শিরোদ্য়ৌ মুখমপি দহনো য়স্য় বাস্তেয়মব্ধি: ||

অংতস্থং য়স্য়বিশ্বং সুরনর খগগো ভোগিগংধর্ব দৈত্য়শ্চিত্রং

রংরম্য়তে তং ত্রিভুবনবপুশং বিষ্ণুমীশং নমামি ||

|| ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায় ||

শাংতাকারং ভুজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশম্‌ |

বিশ্বাকারং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাংগম্‌ ||

লক্ষ্মীকাংতং কমলনয়নং য়োগিহৃধ্য়ান গম্য়ম্‌ |

বংদে বিষ্ণুং ভবভয় হরং সর্বলোকৈকনাথম্‌ ||

মেঘশ্য়ামং পীতকৌশেয় বাসং শ্রীবত্সাংকং কৌস্তুভোদ্ভাসিতাংগম্‌ |

পুণ্য়োপেতাং পুংডরীকায়তাক্ষং বিষ্ণুং বংদে সর্বলোকৈক নাথম্‌ ||

সশংখচক্রং সকিরীট কুংডলং সপীতবস্ত্রং সরসীরুহেক্ষণম্‌ |

সহারবক্ষ: স্থলকৌস্তুভশ্রীয়ং নমামিবিষ্ণুং শিরসা চতুর্ভুজম্‌ ||

|| ইতি পূর্ব পীঠিকা ||

|| হরি: ওং ||

বিশ্বং বিষ্ণুর্বষট্কারো: ভূতভব্য়ভবত্প্রভু: |

ভূতকৃদ্ভূতভৃদ্ভাবো ভূতাত্মা ভূতভাবন: ||১||

পূতাত্মা পরমাত্মা চ মুক্তানাং পরমাগতি: |

অব্য়য়: পুরুষ: সাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞোক্ষর এব চ ||২||

য়োগো য়োগবিদাং নেতা প্রধান পুরুষেশ্বর: |

নারসিংহবপু: শ্রীমান কেশব: পুরুষোত্তম: ||৩||

সর্ব: শর্ব: শিব: স্থাণুর্ভূতাদির্নিধিরব্য়য়: |

সংভবো ভাবনো ভর্তা প্রভব: প্রভুরীশ্বর: ||৪||

স্বয়ংভূ: শংভুরাদিত্য়: পুষ্করাক্ষো মহাস্বন: |

অনাদিনিধনো ধাতা বিধাতা ধাতুরুত্তম: ||৫||

অপ্রমেয়ো হৃষীকেশ: পদ্মনাভোঽমরপ্রভু: |

বিশ্বকর্মা মনুস্ত্বষ্টাস্থবিষ্টা: স্থবিরো ধ্রুব: ||৬||

অগ্রাহ্য়: শাশ্বত: কৃষ্ণো লোহিতাক্ষ: প্রতর্দন: |

প্রভূতস্ত্রিককুব্ধাম পবিত্রং মংগলং পরম্‌ ||৭||

ঈশান: প্রাণদ: প্রাণো জ্য়েষ্ঠ: শ্রেষ্ঠ: প্রজাপতি: |

হিরণ্য়গর্ভো ভূগর্ভো মাধবো মধুসূদন: ||৮||

ঈশ্বরো বিক্রমী ধন্বী মেধাবী বিক্রম: ক্রম: |

অনুত্তমো দুরাধর্ষ: কৃতজ্ঞ: কৃতিরাত্মবান ||৯||

সুরেশ: শরণং শর্ম বিশ্বরেতা: প্রজাভব: |

অহ: সংবত্সরো ব্য়াল: প্রত্য়য়: সর্বদর্শন: ||১০||

অজ: সর্বেশ্বর: সিদ্ধ: সিদ্ধি: সর্বাদিরচ্য়ুত: |

বৃষাকপিরমেয়াত্মা সর্বয়োগবিনিস্সৃত: ||১১||

বসুর্বসুমনা: সত্য়: সমাত্মা সম্মিত: সম: |

অমোঘ: পুংডরীকাক্ষো বৃষকর্মা বৃষাকৃতি: ||১২||

রুদ্রো বহুশিরা বভ্রু: বিশ্বয়োনি: শুচিশ্রবা: |

অমৃত: শাশ্বত: স্থাণু: বরারোহো মহাতপা: ||১৩||

সর্বগস্সর্ব বিদ্ভানু: বিশ্বক্সেনো জনার্দন: |

বেদো বেদবিদব্য়ংগো বেদাংগো বেদবিত কবি: ||১৪||

লোকাধ্য়ক্ষ: সুরাধ্য়ক্ষো ধর্মাধ্য়ক্ষ: কৃতাকৃত: |

চতুরাত্মা চতুর্ব্য়ূহ শ্চতুর্দংষ্ট্র শ্চতুর্ভুজ: ||১৫||

ভ্রাজিষ্ণুর্ভোজনং ভোক্তা সহিষ্ণুর্জগদাদিজ: |

অনঘো বিজয়ো জেতা বিশ্বয়োনি: পুনর্বসু: ||১৬||

উপেংদ্রো বামন: প্রাংশুরমোঘ: শুচিরূর্জিত: |

অতীংদ্র: সংগ্রহ: সর্গো ধৃতাত্ম নিয়মো য়ম: ||১৭||

বেদ্য়ো বৈদ্য়: সদায়োগী বীরহা মাধবো মধু: |

অতীংদ্রিয়ো মহামায়ো মহোত্সাহো মহাবল: ||১৮||

মহাবুদ্ধির্মহাবীর্য়ো মহাশক্তির্মহাদ্য়ুতি: |

অনির্দেশ্য়বপু: শ্রীমানমেয়াত্মা মহাদ্রিধৃক্‌ ||১৯||

মহেষ্বাসো মহীভর্তা শ্রীনিবাস: সতাং গতি: |

অনিরুদ্ধ: সুরানংদো গোবিংদো গোবিদাংপতি: ||২০||

মরীচির্দমনো হংস: সুপর্ণো ভুজগোত্তম: |

হিরণ্য়নাভ: সুতপা: পদ্মনাভ: প্রজাপতি: ||২১||

অমৃত্য়ু: সর্বদৃক্‌ সিংহ: সংধাতা সংধিমান্‌ স্থির: |

অজো দুর্মর্ষণ: শাস্তা বিশ্রুতাত্মা সুরারিহা ||২২||

গুরুর্গুরুতমো ধাম সত্য়: সত্য়পরাক্রম: |

নিমিষোঽনিমিষ: স্রগ্বী বাচস্পতিরুদারধী: ||২৩||

অগ্রণীর্গ্রামণী: শ্রীমান ন্য়ায়ো নেতা সমীরণ: |

সহস্রমূর্ধা বিশ্বাত্মা সহস্রাক্ষ: সহস্রপাত্‌ ||২৪||

আবর্তনো বিবৃত্তাত্মা সংবৃত: সংপ্রমর্দন: |

অহ: সংবর্তকো বহ্নিরনিলো ধরণীধর: ||২৫||

সুপ্রসাদ: প্রসন্নাত্মা বিশ্বধগ্বিশ্বভুগ্বিভু: |

সত্কর্তা সত্কৃত: সাধুর্জহ্নুর্নারায়ণো নর: ||২৬||

অসংখ্য়েয়োঽপ্রমেয়াত্মা বিশিষ্ট: শিষ্টকৃচ্ছুচি: |

সিধ্ধার্থ: সিদ্ধ সংকল্প: সিধ্ধিদ: সিধ্ধি সাধন: ||২৭||

বৃষাহী বৃষভো বিষ্ণুর্বৃষপর্বা বৃষোদর: |

বর্ধনো বর্ধমানশ্চ বিবিক্ত: শ্রুতিসাগর: ||২৮||

সুভুজো দুর্ধরো বাগ্মী মহেংদ্রো বসুদো বসু: |

নৈকরূপো বৃহদ্রূপ: শিপিবিষ্ট: প্রকাশন: ||২৯||

ওজস্তেজোদ্য়ুতিধর: প্রকাশাত্মা প্রতাপন: |

ঋধ্ধ: স্পষ্টাক্ষরো মংত্রশ্চংদ্রাংশুর্ভাস্করদ্য়ুতি: ||৩০||

অমৃতাংশূধ্ভবো ভানু: শশবিংদু: সুরেশ্বর: |

ঔষধং জগত: সেতু: সত্য়ধর্মপরাক্রম: ||৩১||

ভূতভব্য়ভবন্নাথ: পবন: পাবনোঽনল: |

কামহা কামকৃত কাংত: কাম: কামপ্রদ: প্রভু: ||৩২||

য়ুগাদিকৃদ য়ুগাবর্তো নৈকমায়ো মহাশন: |

অদৃশ্য়ো ব্য়ক্ত রূপশ্চ সহস্রজিদনংতজিত্‌ ||৩৩||

ইষ্টোঽবিশিষ্ট: শিষ্টেষ্ট: শিখংডী নহুষো বৃষ: |

ক্রোধহা ক্রোধকৃত কর্তা বিশ্ববাহুর্মহীধর: ||৩৪||

অচ্য়ুত: প্রথিত: প্রাণ: প্রাণদো বাসবানুজ: |

অপাংনিধিরধিষ্ঠানমপ্রমত্ত: প্রতিষ্ঠিত: ||৩৫||

স্কংদ: স্কংদধরো ধুর্য়ো বরদো বায়ুবাহন: |

বাসুদেবো বৃহদ্ভানুরাদিদেব: পুরংদর: ||৩৬||

অশোকস্তারণস্তার: শূর: শৌরির্জনেশ্বর: |

অনুকূল: শতাবর্ত: পদ্মী পদ্মনিভেক্ষণ: ||৩৭||

পদ্মনাভোঽরবিংদাক্ষ: পদ্মগর্ভ: শরীরভৃত্‌ |

মহর্দ্ধিঋদ্ধো বৃদ্ধাত্মা মহাক্ষো গরুডধ্বজ: ||৩৮||

অতুল: শরভো ভীম: সময়জ্ঞো হবির্হরি: |

সর্বলক্ষণলক্ষণ্য়ো লক্ষ্মীবান সমিতিংজয়: ||৩৯||

বিক্ষরো রোহিতো মার্গো হেতুর্দামোদর: সহ: |

মহীধরো মহাভাগো বেগবানমিতাশন: ||৪০||

উদ্ভব: ক্ষোভণো দেব: শ্রীগর্ভ: পরমেশ্বর: |

করণং কারণং কর্তা বিকর্তা গহনো গুহ: ||৪১||

ব্য়বসায়ো ব্য়বস্থান: সংস্থান: স্থানদো ধ্রুব: |

পরর্দ্ধী: পরমস্পষ্টস্তুষ্ট: পুষ্ট: শুভেক্ষণ: ||৪২||

রামো বিরামো বিরতো মার্গো নেয়ো নয়োঽনয়: |

বীর: শক্তিমতাং শ্রেষ্ঠো ধর্মো ধর্মবিদুত্তম: ||৪৩||

বৈকুংঠ: পুরুষ: প্রাণ: প্রাণদ: প্রণব: পৃথু: |

হিরণ্য়গর্ভ: শত্রুঘ্ঞো ব্য়াপ্তো বায়ুরধোক্ষজ: ||৪৪||

ঋতুস্সুদর্শন: কাল: পরমেষ্ঠী পরিগ্রহ: |

উগ্রস্সংবত্সরো দক্ষো বিশ্রামো বিশ্বদক্ষিণ: ||৪৫||

বিস্তার: স্থাবর: স্থাণু: প্রমাণং বীজমব্য়য়ম্‌ |

অর্থোনর্থো মহাকোশো মহাভোগো মহাধন: ||৪৬||

অনির্বিণ্ণ: স্থবিষ্ঠোঽভূর্ধর্ময়ূপো মহামুখ: |

নক্ষত্রনেমির্নক্ষত্রী ক্ষম: ক্ষাম: সমীহন: ||৪৭||

সর্বদর্শী বিমুক্তাত্মা সর্বজ্ঞো জ্ঞানমুত্তমম্‌ ||৪৮||

সুব্রত: সুমুখ: সূক্ষ্ম: সুঘোষ: সুখদ: সুহৃত্‌ |

মনোহরো জিতক্রোধো বীরবাহুর্বিদারণ: ||৪৯||

স্বাপন: স্ববশো ব্য়াপী নৈকাত্মা নৈককর্মকৃত্‌ |

বত্সরো বত্সলো বত্সী রত্নগর্ভো ধনেশ্বর: ||৫০||

ধর্মগুব্ধর্মকৃদ্ধর্মী সদসত্‌ ক্ষরমক্ষরম্‌ |

অবিজ্ঞাতা স্রহস্রাংশু: বিধাতা কৃতলক্ষণ: ||৫১||

গভস্তিনেমি: সত্ত্বস্থ: সিংহো ভূতমহেশ্বর: |

আদিদেবো মহাদেবো দেবেশো দেবভৃদ্গুরু: ||৫২||

উত্তরো গোপতির্গোপ্তা জ্ঞানগম্য়: পুরাতন: |

শরীরভূতভৃদ্ভোক্তা কপীংদ্রো ভূরিদক্ষিণ: ||৫৩||

সোমপোঽমৃতপ: সোম: পুরুজিত পুরুসত্তম: |

বিনয়ো জয়: সত্য়সংধো দাশার্হ: সাত্বতাং পতি: ||৫৪||

জীবো বিনয়িতা সাক্ষী মুকুংদোঽমিতবিক্রম: |

অংভোনিধিরনংতাত্মা মহোদধিশয়োঽংতক: ||৫৫||

অজো মহার্হ: স্বাভাব্য়ো জিতামিত্র: প্রমোদন: |

আনংদো নংদনো নংদ: সত্য়ধর্মা ত্রিবিক্রম: ||৫৬||

মহর্ষী: কপিলাচার্য়: কৃতজ্ঞো মেদিনীপতি: |

ত্রিপদস্ত্রিদশাধ্য়ক্ষো মহাশৃংগ: কৃতাংতকৃত্‌ ||৫৭||

মহাবরাহো গোবিংদ: সুষেণ: কনকাংগদী |

গুহ্য়ো গভীরো গহনো গুপ্তশ্চক্রগদাধর: ||৫৮||

বেধা: স্বাংগোঽজিত: কৃষ্ণো দৃঢ: সংকর্ষণোচ্য়ুত: |

বরুণো বারুণো বৃক্ষ: পুষ্করাক্ষো মহামনা: ||৫৯||

ভগবান ভগহাঽনংদী বনমালী হলায়ুধ: |

আদিত্য়ো জ্য়োতিরাদিত্য়: সহিষ্ণুর্গতিসত্তম: ||৬০||

সুধন্বা খংডপরশুর্দারুণো দ্রবিণপ্রদ: |

দিবিস্পৃক্‌ সর্বদৃগ্ব্য়াসো বাচস্পতিরয়োনিজ: ||৬১||

ত্রিসামা সামগ: সাম নির্বাণং ভেষজং ভিষক্‌ |

সংন্য়াসকৃচ্ছম: শাংতো নিষ্ঠা শাংতি: পরায়ণম্‌ ||৬২||

শুভাংগ: শাংতিদ: স্রষ্টা কুমুদ: কুবলেশয়: |

গোহিতো গোপতির্গোপ্তা বৃষভাক্ষো বৃষপ্রিয়: ||৬৩||

অনিবর্তী নিবৃত্তাত্মা সংক্ষেপ্তা ক্ষেমকৃচ্ছিব: |

শ্রীবত্সবক্ষা: শ্রীবাস: শ্রীপতি: শ্রীমতাং বর: ||৬৪||

শ্রীদ: শ্রীশ: শ্রীনিবাস: শ্রীনিধি: শ্রীবিভাবন: |

শ্রীধর: শ্রীকর: শ্রেয়: শ্রীমান লোকত্রয়াশ্রয়: ||৬৫||

স্বক্ষ: স্বংগ: শতানংদো নংদির্জ্য়োতির্গণেশ্বর: |

বিজিতাত্মাঽবিধেয়াত্মা সত্কীর্তিশ্ছিন্নসংশয়: ||৬৬||

উদীর্ণ: সর্বতশ্চক্ষুরনীশ: শাশ্বত: স্থির: |

ভূষয়ো ভূষণো ভূতির্বিশোক: শোকনাশন: ||৬৭||

অর্চিষ্মানর্চিত: কুংভো বিশুদ্ধাত্মা বিশোধন: |

অনিরুধ্ধোঽপ্রতিরথ: প্রদ্য়ুম্নোঽমিতবিক্রম: ||৬৮||

কালনেমিনিহা বীর: শৌরি: শূরজনেশ্বর: |

ত্রিলোকাত্মা ত্রিলোকেশ: কেশব: কেশিহা হরি: ||৬৯||

কামদেব: কামপাল: কামী কাংত: কৃতাগম: |

অনির্দেশ্য়বপুর্বিষ্ণুর্বীরোঽনংতো ধনংজয়: ||৭০||

ব্রহ্মণ্য়ো ভহ্মকৃদ ব্রহ্মা ব্রহ্মবিবর্ধন: |

ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মী ব্রহ্মজ্ঞো ব্রাহ্মণপ্রিয়: ||৭১||

মহাক্রমো মহাকর্মা মহাতেজা মহোরগ: |

মহাক্রতুর্মহায়জ্বা মহায়জ্ঞো মহাহবি: ||৭২||

স্তব্য়: স্তবপ্রিয়: স্তোত্রং স্তুতি: স্তোতা রণপ্রিয়: |

পূর্ণ: পূরয়িতা পুণ্য়: পুণ্য়কীর্তিরনাময়: ||৭৩||

মনোজবস্তীর্থকরো বসুরেতা বসুপ্রদ: |

বসুপ্রদো বাসুদেবো বসুর্বসুমনা হবি: ||৭৪||

সদ্গতি: সত্কৃতি: সত্তা সদ্ভূতি: সত্পরায়ণ: |

শূরসেনো য়দুশ্রেষ্ঠ: সন্নিবাস: সুয়ামুন: ||৭৫||

ভূতাবাসো বাসুদেব: সর্বাসুনিলযোঽনল: |

দর্পহা দর্পদো দৃপ্তো দুর্ধরোঽথাপরাজিত: ||৭৬||

বিশ্বমূর্তির্‌ মহামূর্তির্‌ দীপ্তমূর্তিরমূর্তিমান্‌ |

অনেকমূর্তিরব্য়ক্ত: শতমূর্তি: শতানন: ||৭৭||

একো নৈক: সব: ক: কিং য়ত্তত্পদমনুত্তমম্‌ |

লোকবংধুর্লোকনাথো মাধবো ভক্তবত্সল: ||৭৮||

সুবর্ণবর্ণো হেমাংগো বরাংগশ্চংদনাংগদী |

বীরহা বিষম: শূন্য়ো ঘৃতাশীরচলশ্চল: ||৭৯||

অমানী মানদো মান্য়ো লোকস্বামী ত্রিলোকধৃত্‌ |

সুমেধা মেধজো ধন্য়: সত্য়মেধা ধরাধর: ||৮০||

তেজোবৃষো দ্য়ুতিধর: সর্বশস্ত্রভৃতাং বর: |

প্রগ্রহো নিগ্রহো ব্য়গ্রো নৈকশৃংগো গদাগ্রজ: ||৮১||

চতুর্মূর্তি শ্চতুর্বাহু শ্চতুর্ব্য়ূহ শ্চতুর্গতি: |

চতুরাত্মা চতুর্ভাবশ্চতুর্বেদ বিদেকপাত্‌ ||৮২||

সমাবর্তোঽবিবৃত্তাত্মা দুর্জয়ো দুরতিক্রম: |

দুর্লভো দুর্গমো দুর্গো দুরাবাসো দুরারিহা ||৮৩||

শুভাংগো লোকসারংগ: সুতংতুস্তংতুবর্ধন: |

ইংদ্রকর্মা মহাকর্মা কৃতকর্মা কৃতাগম: ||৮৪||

উধ্ভব: সুংদর: সুংদো রত্ননাভ: সুলোচন: |

অর্কো বাজসন: শৃংগী জয়ংত: সর্ববিজ্জয়ী ||৮৫||

সুবর্ণবিংদুরক্ষোভ্য়: সর্ববাগীশ্বরেশ্বর: |

মহাহ্রদো মহাগর্তো মহাভূতো মহানিধি: ||৮৬||

কুমুদ: কুংদর: কুংদ: পর্জন্য়: পাবনোঽনিল: |

অমৃতাশোঽমৃতবপু: সর্বজ্ঞ: সর্বতোমুখ: ||৮৭||

সুলভ: সুব্রত: সিদ্ধ: শত্রুজিচ্ছত্রুতাপন: |

ন্য়গ্রোধোদুংবরো অশ্বত্থশ্চাণূরাংধ্র নীষূদন: ||৮৮||

সহস্রার্চি: সপ্তজিহ্ব: সপ্তৈধা: সপ্তবাহন: |

আমূর্তিরনঘোঽচিংত্য়ো ভয়কৃদ্‍ভয়নাশন: ||৮৯||

অণুর্বৃহত্কৃশ: স্থূলো গুণভৃন্নির্গুণো মহান্‌ |

অধৃত: স্বধৃত: স্বাস্য়: প্রাংগ্বশো বংশবর্ধন: ||৯০||

ভারভৃত্‌ কথিতো য়োগী য়োগীশ: সর্বকামদ: |

আশ্রম: শ্রমণ: ক্ষাম: সুপর্ণো বায়ুবাহন: ||৯১||

ধনুর্ধরো ধনুর্বেদো দংডো দমরিতা দম: |

অপরাজিত: সর্বসহো নিয়ংতাঽনিয়মোয়ম: ||৯২||

সত্ত্ববান্‌ সাত্ত্বিক: সত্য়: সত্য়ধর্মপয়ায়ণ: |

অভিপ্রায়: প্রিয়াহোঽর্হ: প্রিয়কৃত্‌ প্রীতিবর্ধন: ||৯৩||

বিহায়সগতির্জ্য়োতি: সুরুচির্হুতভুগ্বিভু: |

রবির্বিরোচন: সূর্য়: সবিতা রবিলোচন: ||৯৪||

অনংতো হুতভুগ্‍ভোক্তা সুখদো নৈকজোঽগ্রজ: |

অনির্বিণ্ণ: সদামর্ষী লোকাধিষ্ঠানমদ্ভুত: ||৯৫||

সনাত্‌ সনাতনতম: কপিল: কপিরব্য়য়: |

স্বস্তিদ: স্বস্তিকৃত্‌ স্বস্তি স্বস্তিভুক্‌ স্বস্তিদক্ষিণ: ||৯৬||

আরৌদ্র: কুংডলী চক্রী বিক্রম্যূর্জিতশাসন: |

শব্দাতিগ: শব্দসহ: শিশির: শর্বরীকর: ||৯৭||

অক্রূর: পেশলো দক্ষো দক্ষিণ: ক্ষমিণাং বর: |

বিদ্বত্তমো বীতভয়: পুণ্য়শ্রবণকীর্তন: ||৯৮||

উত্তারণো দুষ্কৃতিহা পুণ্য়ো দুঃস্বপ্ননাশন: |

বীরহা রক্ষণ: সংতো জীবন: পর্য়বস্থিত: ||৯৯||

অনংতরূপোঽনংতশ্রীর্জিতমন্য়ুর্ভয়াপহ: |

চতুরশ্রো গভীরাত্মা বিদিশো ব্য়াদিশো দিশ: ||১০০||

অনাদির্ভূর্ভুবো লক্ষ্মী সুবীরো রুচিরাংগদ: |

জননো জনজন্মাদির্ভীমো ভীমপরাক্রম: ||১০১||

আধারনিলয়োঽধাতা পুষ্পহাস: প্রজাগর: |

ঊর্ধ্বগ: সত্পথাচার: প্রণদ: প্রণব: পণ: ||১০২||

প্রমাণং প্রাণনিলয়: প্রাণভৃত্‌ প্রাণজীবন: |

তত্বং তত্ত্ববিদেকাত্মা জন্ম মৃত্য়ুজরাতিগ: ||১০৩||

ভূর্ভুব: স্বস্তরুস্তার: সবিতা প্রপিতামহ: |

য়জ্ঞো য়জ্ঞ পতির্য়জ্বা য়জ্ঞাংগো য়জ্ঞবাহন: ||১০৪||

য়জ্ঞভৃত্‌ য়জ্ঞকৃদ্‍য়জ্ঞী য়জ্ঞভুগ্‌ য়জ্ঞসাধন: |

য়জ্ঞাংতকৃদ্‌ য়জ্ঞগুহ্য়মন্নমন্নাদ এব চ ||১০৫||

আত্ময়োনি: স্বয়ংজাতো বৈখান: সামগায়ন: |

দেবকীনংদন: স্রষ্টাক্ষিতীশ: পাপনাশন: || ১০৬ ||

শংখভৃন্নংদকী চক্রী শাংঙ্গ্রধন্বা গদাধর: |

রথাংগপাণিরক্ষোভ্য়: সর্বপ্রহরণায়ুধ: || ১০৭ ||

||সর্বপ্রহরণায়ুধ ওং নম ইতি ||

বনমালী গদী শাংর্ঙ্গী শংখী চক্রী চ নংদকী |

শ্রীমন্নারায়ণো বিষ্ণুর্বাসুদেবোঽভিরক্ষতু || ১০৮ ||

|| শ্রী বাসুদেবোঽভিরক্ষতু ওং নম ইতি ||

|| ফলশ্রুতি: ||

|| ভীষ্ম উবাচ ||

ইতীদং কীর্তনীয়স্য় কেশবস্য় মহাত্মন: |

নাম্নাং সহস্রং দিব্য়া নামশেষেণ প্রকীর্তিতম্‌ ||

য় ইদং শ্রুণুয়াত্‌ নিত্য়ং য়শ্চাপি পরিকীর্তয়েত্‌ |

নাশুভং প্রাপ্নুয়াত্‌ কিংচিত্‌ সোমুত্রেহ চ মানব: ||

বেদাংতগো ব্রাহ্মণস্য়াত্‌ ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেত |

বৈশ্য়ো ধনসমৃদ্ধ: স্য়াত্‌ শূদ্র সুখমবাপ্নুয়াত্‌ ||

ধর্মার্থী প্রাপ্নুয়াত্‌ ধর্মমর্থার্থী চার্থমাপ্নুয়ত্‌|

কামানবাপ্নুয়ত্‌ কামী প্রজার্থী চাপ্নুয়ত্‌ প্রজাম্‌ ||

ভক্তিমান্‌ য়: সদোত্থায় শুচিস্তদ্গত মানস: |

সহস্রং বাসুদেবস্য় নাম্না মেতত্‌ প্রকীর্তয়েত্‌ ||

য়শ: প্রাপ্নোতি বিপুলং জ্ঞাতিপ্রাধান্য় মেব চ |

অচলাং শ্রীয় মাপ্নোতি শ্রেয়: প্রাপ্নোত্য়নুত্তমম্‌ ||

ন ভয়ং ক্বচিদাপ্নোতি বীর্য়ং তেজশ্চ বিংদতি |

ভবত্য়রোগো দ্য়ুতিমান্‌ বলরূপ গুণান্বিত: ||

রোগার্তো মুচ্য়তে রোগাত্‌ বদ্ধো মুচ্য়েত বংধনাত্‌ |

ভয়ান্মুচ্য়েত ভীতস্তু মুচ্য়েতাপন্ন আপদ: ||

দুর্গাণ্য়তিতর ত্য়াশু পুরুষ: পুরুষোত্তমম্‌ |

স্তুবন্নাম সহস্রেণ নিত্য়ং ভক্তি সমন্বিত: ||

বাসুদেবাশ্রয়ো মর্ত্য়ো বাসুদেব পরায়ণ: |

সর্বপাপ বিশুদ্ধাত্মা য়াতি ব্রহ্ম সনাতনম্‌ ||

ন বাসুদেব ভক্তা নামশুভং বিদ্য়তে ক্বচিত্‌ |

জন্মমৃত্য়ু জরাব্য়াধি ভয়ং নৈবোপজায়তে ||

এবং স্তব মধীয়ান: শ্রদ্ধাভক্তি সমন্বিত: |

য়ুজ্য়ে তাত্ম সুখক্ষাংতি: শ্রীধৃতি স্মৃতি কীর্তিভি: ||

ন ক্রোধো ন চ মাত্সর্য়ং ন লোভো নাশুভা মতি: |

ভবংতি কৃতপুণ্য়ানাং ভক্তানাং পুরুষোত্তমে ||

দ্য়ৌ: সচংদ্রার্ক নক্ষত্রা খং দিশো ভূর্মহোদধি: |

বাসুদেবস্য় বীর্য়েণ বিধৃতানি মহাত্মন: ||

সসুরাসুর গংধর্বং সয়ক্ষোরগ রাক্ষসম্‌ |

জগদ্বশে বর্ততেদং কৃষ্ণস্য় সচরাচরম্‌ ||

ইংদ্রিয়াণি মনোবুদ্ধি: সত্বং তেজোবলং ধৃতি: |

বাসুদেবাত্ম কান্য়াহু: ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ ||

সর্বাগমানা মাচর্য়: প্রথমং পরিকল্পতে |

আচরপ্রভবো ধর্মো ধর্মস্য় প্রভুরচ্য়ুত: ||

ঋষয়: পিতরো দেব: মহাভূতানি ধাতব: |

জংগমা জংগমং চেদং জগন্নারায়ণোদ্ভবম্‌ ||

য়োগো জ্ঞানং তথা সাংখ্য়ং বিদ্য়া: শিল্পাদি কর্ম চ |

বেদা: শাস্ত্রাণি বিজ্ঞানমেতত সর্বং জনার্দনাত্‌ ||

একো বিষ্ণুর্মহদ্ভূতং পৃথগ্ভূতা ন্য়নেকশ: |

ত্রিলোকান্‌ ব্য়াপ্য় ভূতাত্মা ভুংক্তে বিশ্বভুগব্য়য়: ||

ইবং স্তবং ভগবতো বিষ্ণোর্ব্য়াসেন কীর্তিতম্‌ |

পঠেদ্য় ইচ্ছেত্‌ পুরুষ: শ্রেয়: প্রাপ্তুং সুখানি চ ||

বিশ্বেশ্বর মজং দেবং জগত: প্রভুমাপ্য়য়ম্‌ |

ভজংতি য়ে পুষ্করাক্ষং ন তে য়াংতি পরাভবম্‌ ||

|| ন তে য়াংতি পরাভবং ওং নম ইতি ||

|| অর্জুন উবাচ ||

পদ্ম পত্র বিশালাক্ষ পদ্মনাভ সুরোত্তম |

ভক্তানামনুরক্তানাং ত্রাতা ভব জনার্দন ||

|| শ্রী ভগবান্‌ উবাচ ||

য়ো মাং নামসহস্রেণ স্তোতুমিচ্ছতি পাংডব |

সোঽহ মেকেন শ্লোকেণ স্তুত এব ন সংশয়: ||

|| স্তুত এব ন সংশয় ওং নম ইতি ||

|| ব্য়াস উবাচ ||

বাসনাদ্বাসুদেবস্য় বাসিতং তে জগত্রয়ম্‌ |

সর্বভূত নিবাসোঽসি বাসুদেব নমোস্তুতে ||

|| বাসুদেব নমোস্তুত ওং নম ইতি ||

|| পার্বতি উবাচ ||

কেনোপায়েন লঘুনাং বিষ্ণোর্নাম সহস্রকম্‌ |

পঠ্য়তে পংডিতৈ: নিত্য়ং শ্রোতু মিচ্ছাম্য়হং প্রভো ||

|| ঈশ্বর উবাচ ||

শ্রীরাম রাম রামেতি রমে রামে মনোরমে |

সহস্রনাম তত্তুল্য়ং রামনাম বরাননে ||

|| রামনাম বরানন ওং নম ইতি ||

|| ব্রহ্মোবাচ ||

নমোঽস্ত্বনংতায় সহস্রমূর্তয়ে সহস্রপাদাক্ষ শিরোরুবাহবে |

সহস্রনাম্নে পুরুষায় শাশ্বতে সহস্রকোটি য়ুগধারিণে নম: ||

|| সহস্রকোটি য়ুগধারিণে ওং নম ইতি ||

|| সংজয় উবাচ ||

য়ত্র য়োগেশ্বর: কৃষ্ণো য়ত্র পার্থো ধনুর্ধর: |

তত্র শ্রী: বিজয়ো ভূতি: ধ্রুবা নীতি: মতির্মম ||

|| শ্রী ভগবানুবাচ ||

অনন্য়াশ্চিংতয়ংতো মাং য়ে জনা: পর্য়ুপাসতে |

তেষাং নিত্য়াভিয়ুক্তনাং য়োগক্ষেমং বহাম্য়হম্‌ ||

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌ |

ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সংভবামি য়ুগে য়ুগে ||

আর্তা বিষণ্ণা: শিথিলাশ্চ ভীতা: ঘোরেশু চ ব্য়াধিষু বর্তমানা: |

সংকীর্ত্য় নারায়ণ শব্দ মাত্রং বিমুক্ত দু:খা সুখিনো ভবংতি ||

কায়েনবাচা মনসেংদ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্য়াত্মনাবা প্রকৃতে: স্বভাবাত্‌ |

করোমি য়দ্য়ত্‌ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়ামি ||

|| ইতি শ্রী মহাভারতে ভীষ্ময়ুধিষ্ঠির সংবাদে বিষ্ণোর্দিব্য় সহস্রনাম স্তোত্রং সংপূর্ণম্‌ ||

|| শ্রী কৃষ্ণার্পণমস্তু ||

Vishnu Sahasranamam Bengali Script, Vishnu Sahasranamam in Bengali, Vishnu Sahasranamam Bengali Text, Vishnu Sahasranamam Bengali Lyrics, Vishnu Sahasranamam Bengali Stotra

Also View:

Shri Vishnu Sahasranamam in Hindi | Gujarati | Tamil | Telugu | Malayalam | Oriya | Bengali

1000 Names of Lord Vishnu | 108 Names of Lord Vishnu | 24 Names of Lord Vishnu

Narayan Kavach in Hindi & English | Gujarati

Facebook Comments