Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali Stotram

151
Lakshmi Ashtothara Satanamavali

Lakshmi Ashtottara Shatanamavali Stotram is one of the beautiful devotional Stotra dedicated to Goddess Lakshmi, the Goddess of Wealth. This stotra presents the 108 names of Goddess Lakshmi. Lakshmi Ashtottara Shatanamavali (Shatanamavali) is the list of hundred names in praise of the Goddess Lakshmi.

श्री लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्

दॆव्युवाच

देवदेव महादेव त्रिकालज्ञ महेश्वर। करुणाकर देवेश भक्तानुग्रहकारक॥१॥
अष्टोत्तरशतं लक्ष्म्याः श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः॥

ईश्वर उवाच

देवि साधु महाभागे महाभाग्यप्रदायकम्। सर्वैश्वर्यकरं पुण्यं सर्वपापप्रणाशनम्॥२॥
सर्वदारिद्र्यशमनं श्रवणाद्भुक्तिमुक्तिदम्। राजवश्यकरं दिव्यं गुह्याद्गुह्यतमं परम्॥३॥
दुर्लभं सर्वदेवानां चतुःषष्टिकलास्पदम्। पद्मादीनां वरान्तानां विधीनां नित्यदायकम्॥४॥
समस्तदेवसंसेव्यमणिमाद्यष्टसिद्धिदम्। किमत्र बहुनोक्तेन देवी प्रत्यक्षदायकम्॥५॥
तव प्रीत्याद्य वक्ष्यामि समाहितमनाः शृणुम्।अष्टोत्तरशतस्यास्य महालक्ष्मीस्तु देवता॥६॥
क्लीम्बीजपदमित्युक्तं शक्तिस्तु भुवनेश्वरी। अङ्गन्यासः करन्यासः स इत्यादिः प्रकीर्तितः॥७॥

ध्यानम्

वन्दे पद्मकरां प्रसन्नवदनां सौभाग्यदां भाग्यदाम्ह स्ताभ्यामभयप्रदां मणिगणैर्नानाविधैर्भूषिताम्।
भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिहरब्रह्मादिभिः सेविताम्पा र्श्वे पङ्कजशङ्खपद्मनिधिभिर्युक्तां सदा शक्तिभिः॥
सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे। भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम्॥

स्तोत्रम्

प्रकृतिं विकृतिं विद्यां सर्वभूतहितप्रदाम्। श्रद्धां विभूतिं सुरभिं नमामि परमात्मिकाम्॥१॥
वाचं पद्मालयां पद्मां शुचिं स्वाहां स्वधां सुधाम्। धन्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं नित्यपुष्टां विभावरीम्॥२॥

अदितिं च दितिं दीप्तां वसुधां वसुधारिणीम्। नमामि कमलां कान्तां कामां क्षीरोदसम्भवाम्॥३॥
अनुग्रहपदां बुद्धिमनघां हरिवल्लभाम्। अशोकाममृतां दीप्तां लोकशोकविनाशिनीम्॥४॥

नमामि धर्मनिलयां करुणां लोकमातरम्। पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्माक्षीं पद्मसुन्दरीम्॥५॥
पद्मोद्भवां पद्ममुखीं पद्मनाभप्रियां रमाम्। पद्ममालाधरां देवीं पद्मिनीं पद्मगन्धिनीम्॥६॥

पुण्यगन्धां सुप्रसन्नां प्रसादाभिमुखीं प्रभाम्। नमामि चन्द्रवदनां चन्द्रां चन्द्रसहोदरीम्॥७॥
चतुर्भुजां चन्द्ररूपामिन्दिरामिन्दुशीतलाम्। आह्लादजननीं पुष्टिं शिवां शिवकरीं सतीम्॥८॥

विमलां विश्वजननीं तुष्टिं दारिद्र्यनाशिनीम्। प्रीतिपुष्करिणीं शान्तां शुक्लमाल्याम्बरां श्रियम्॥९॥
भास्करीं बिल्वनिलयां वरारोहां यशस्विनीम्। वसुन्धरामुदाराङ्गां हरिणीं हेममालिनीम्॥१०॥

धनधान्यकरीं सिद्धिं सदा सौम्यां शुभप्रदाम्। नृपवेश्मगतानन्दां वरलक्ष्मीं वसुप्रदाम्॥११॥
शुभां हिरण्यप्राकारां समुद्रतनयां जयाम्। नमामि मङ्गलां देवीं विष्णुवक्षःस्थलस्थिताम्॥१२॥

विष्णुपत्नीं प्रसन्नाक्षीं नारायणसमाश्रिताम्। दारिद्र्यध्वंसिनीं देवीं सर्वोपद्रवहारिणीम्॥१३॥
नवदुर्गां महाकालीं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम्। त्रिकालज्ञानसम्पन्नां नमामि भुवनेश्वरीम्॥१४॥

लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुराम्।
श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवब्रह्मेन्द्रगङ्गाधराम्त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्॥१५॥

मातर्नमामि कमले कमलायताक्षि श्रीविष्णुहृत्कमलवासिनि विश्वमातः।
क्षीरोदजे कमलकोमलगर्भगौरि लक्ष्मि प्रसीद सततं नमतां शरण्ये॥१६॥

त्रिकालं यो जपेद्विद्वान् षण्मासं विजितेन्द्रियः। दारिद्र्यध्वंसनं कृत्वा सर्वमाप्नोत्ययत्नतः॥१७॥
देवीनामसहस्रेषु पुण्यमष्टोत्तरं शतम्। येन श्रियमवाप्नोति कोटिजन्मदरिद्रितः॥१८॥
भृगुवारे शतं धीमान् पठेद्वत्सरमात्रकम्। अष्टैश्वर्यमवाप्नोति कुबेर इव भूतले॥१९॥

दारिद्र्यमोचनं नाम स्तोत्रमम्बापरं शतम्। येन श्रियमवाप्नोति कोटिजन्मदरिद्रितः॥२०॥
भुक्त्वा तु विपुलान् भोगानस्याः सायुज्यमाप्नुयात्। प्रातःकाले पठेन्नित्यं सर्वदुःखोपशान्तये॥२१॥

पठंस्तु चिन्तयेद्देवीं सर्वाभरणभूषिताम्॥

॥इति श्रीलक्ष्म्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्॥

Lakshmi Ashtothara Satanamavali

Sri Lakshmi Ashtothara Satanamavali Stotram

Sri Devyauvasa

Deva Deva Mahadeva Thrikalagyya Maheswara
Karunakara Devesa Bhakthanugraha Karaka ||
Ashtothra Satham Laskhmiya: Srothu Michyami Thatvatha||

Ishwara Uvacha

Devi Sathu Mahabaghe Mahabakya Prathayakam | Sarvyasvarya_karam Punyam Sarvapabha Pranasanam ||
Sarva Thariththriya Samanam Sravanath Bookthi Mukthithaha | Rajavasyakaram Divyam Ghughyath Ghughyathamam Param ||

Dhurlabham Sarva Devanam Sathus_sashti Kalaspatham | Padmathinam Varanthanam Nithinam Nithya Dayakam ||
Samasthadeva Samsevyam Animath_eshta Sithitham | Kimthara Bhaghunochdena Devi Prathyaksha Dayakam ||

Thava Preethyathya Vachshyami Smahithamana: Srunu | Ashtothra Sathasyasya Mahalakshmisthu Devatha ||
Kileem Bhijam Padamithyuktham Sakthisthu Bhuvaneswari | Anganyasa Tharanyasa: Sa Ithyathi Prakirththitha:||

Ithyanam

Vande Padmakaram Prasanna Vadhanam Sowbhaghyadham Bhaghyadham Hasthabyam Abhayapratham Manikanair Nanavithair Bhusitham |
Bhakthabheeshta Bhala Pratham Harihara Brahmathibhis Sevitham Parsve Panghaja Sanghapadma Nithibhir Uktham Satha Sathibhihi ||
Sarashijanayane Sarojahasthe Thavalatharamsugha Kandhamalya Sobhe Bhaghavathi Harivallabhe Manoghne Thirubhuvanabhoothikiri Praseetha Maghyam |

Dhyanam

Praghruthim Vighruthim Vidhyam Sarvabhootha Hithapratham | Sraththam Vibhuthim Surabhim Namami Paramathmikam || 1 ||
Vasam Padmalayam Padmam Susim Suvaham Suvatham Sutham | Thanyam Hiranmayim Lakshmim Nithyapushtam Vibhavarim || 2 ||

Adhithim Sa Thithim Dhiptham Vasutham Vasutharinim | Namami Kamalam Kantham Kamam Shirotha Sambhavam || 3 ||
Anughrahapatham Bhuthim Anakam Harivallabham | Asokam Amrutham Deeptham Loka Sokha Vinasinim || 4 ||

Namami Dharma Nilayam Karunam Lokamataram | Padma Priyam Padma Hastham Padmakshim Padma Sundarim || 5 ||
Padmodthbhavam Padmamukim Padmanabha Priyam Ramam | Padmamala Tharam Devem Padminim Padmakanthinim || 6 ||

Punyakantham Suprasannam Prasathamukim Prabham | Namami Chandravathanam Chandram Chandra Saghodharim || 7 ||
Chathurbhujam Chandrarupam Indiram Indu Seethalam | Aahlatha Jananim Pushtim Sivam Sivakarim Satheem || 8 ||

Vimalam Visvajananim Thushtim Tharithriya Nasinim | Preethe Pushkarinim Santham Sooklamalyamparam Sriyam || 9 ||
Bhaskarim Bhilvanilayam Vararoham Yesesvinim | Vasuntharam Mutharangham Harinim Hemamalinim || 10 ||

Dhanadhanyakarim Sithim Sthrina Sowmiyam Subhapradham | Nirupavesma Kathanandham Varalakshmim Vasupratham || 11 ||
Subham Hiranya Prakaram Samuthra Dhanayam Jayam | Namami Mangalam Devim Vishnuvaksha: Sthala Sthitham || 12 ||

Vishnupathnim Prasannakshim Narayana Samasritham | Tharithriya Thvamsinim: Devim Sarvobhadrava Varinim || 13 ||
Navadhurgham Mahakalim Brahma Vishnu Sivathmikam | Thirukalannyatha Sambhannam Namami Bhuvaneswarim || 14 ||

Lakshmim Shirasamuthraraja Dhanayam Sriranga Dhameswarim | Dasibhodha Samastha Deva Vanitham Lokaika Deepankuram || 15 ||
Srimanmantha Kadhakshalaptha Vibhavath Brahmendra Gangadharam | Thavam Thrilokya Kudumpinim Sarasijam Vanthe Mukuntha Priyam || 16 ||

Matharnamami Kamale Kamalayathakshi Srivishnu Hiruthkamalavasini Viswamatha |
Shirothaje Kamala Khomala Karbhagowri Lakshmi: Praseetha Sathatham Namatham Sharanye |
Thirikalam Yojpeth Vithvan Shanmasam Vijithenthiriya | Dharithriya Dhavamsanam Krithva Sarvamaapnothi Yethnatha || 17 ||

Devi Nama Sahasreshu Punyamashtotharam Satham | Yena Shriya Mavapnothi Kodijanma Dharithratha |
Bhruhuvare Satham Dhimam Padeth Vathsaramathrakam | Ashtaishwarya Mavapnothi Kubhera Ewa Bhothale || 18 ||

Dharithreyamochanam Nama Sthrothra Mampaparam Satham | Yehna Sreya Mavapnothi Tharithra Kodijathmasu |
Bhatha Vathu Vubhuvan Bhoghan Anyas Sayyujya Mavapnuyath | Pratha Kale Padeth Nithyam Sarva Dhukghobha Santhaye || 19 ||

Padam Suchincheyeth Devim Sarvabharana Bhushitham ॥

॥ Iti Śrī Lakṣmī Aṣṭōttara Śatanāma Stōtraṃ Sampūrṇam ॥

Sri Lakshmi Ashtothara Satha Nama Stothram is also spelled Mahalakshmi Ashtothram Satha Nama Stotram or Lakshmi Ashtothara Sathanama Stotra or Lakshmi Astottara Satha Nama Stothram or Lakshmi Ashtottara Shata Namavali. Sri Lakshmi Ashtothara Shatanamavali Lyrics.

Also View:

108 Names of Lakshmi | 1000 Names of Lakshmi ji | 24 Names of Lakshmi Ji | 32 Names of Lakshmi Ji

Lakshmi Ashtothara Satanamavali Stotram | Ashta Lakshmi Stotram | Lakshmi Mata Wallpaper | Shree Lakshmi Chalisa |

Facebook Comments